Så här ser avtalet ut:

10 augusti 1998

Löner 1998
* Lägst 2,2 procent för löner under
15 000 kronor.
* Lägst 1,9 procent för löner på 15 000 kronor och högre.
* Höjningen gäller från och med
den 1 april.
* En speciell pott på 0,5 procent (ingick i det avtal som slöts i januari 1996) från och med den 1 januari. Förhandlingarna om de pengarna är klara
i många landsting.

Löner 1999
* Lägst 2,2 procent för löner under
15 000 kronor.
* Lägst 1,9 procent för löner på 15 000 kronor och högre.
* Höjningen gäller från och med
den 1 april.
* En speciell pott på 0,5 procent (ingick i det avtal som slöts i januari 1996) från och med den 1 januari.
* Ett verksamhetsutrymme på 0,5
procent.

All fördelning sker i lokala förhandlingar. Någon garanterad löneökning för varje individ finns inte.


Allmänna bestämmelser
l Begränsningsperioden för schemaläggning förlängs till 16 veckor. Om arbetsgivaren vill förlägga på lördag-söndag mer än tidigare krävs kollektivavtal. Ordinarie arbetstid får vara högst 48 timmar i veckan i genomsnitt under en period av fyra veckor.
l En arbetstagare som blir avstängd får inte tillbaka sina avlöningsförmåner om hon fälls i domstol, oavsett
påföljden.
l Särskilda ersättningar höjs med cirka 8 procent den 1 april 1999.

Utvecklingsavtal
I en protokollsanteckning sägs att Vårdförbundet under 1998–99 tillsammans med Landstingsförbundet och Kommunförbundet var för sig ska försöka utveckla verksamheten och
vidareutveckla löneavtalet och en förändring av löneläget. Syftet är att i avtalsrörelsen 2000 teckna ett kollektivavtal som bättre än i dag stödjer den lokala verksamheten.

Löneskillnader
Vårdförbundet och arbetsgivarna är överens om en annan protokollsanteckning som kompletterar en punkt i Kommunals avtal. I Kommunals avtal sägs både att en del av pengarna kan avsättas till arbetstidsförkortning och hur den ska beräknas vid en lönejämförelse. Dessutom sägs att samma beräkningsmodell ska användas vid lön och anställningsvillkor enligt §18 i jämställdhetslagen (om otillåten lönediskriminering). Protokollsanteckningen i Vårdförbundets avtal har följande lydelse (det AD-mål de pekar på är det så kallade barnmorskemålet i Örebro): ”I mål nr A 190/97 vid Arbetsdomstolen har frågan om vad som ska ingå i underlaget för lönejämförelse enligt §18 JämL varit föremål för bedömning. Med anledning av att osäkerhet föreligger om vad som enligt EG-rätten skall anses ingå i begreppet lön av värdet av arbetstidsförkortning och ersättning för obekväm
arbetstid, har AD beslutat inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen i frågan. Parterna är därför överens om att efter ADs dom, vid behov, tydliggöra innehållet i avtalstexten med utgångspunkt från ADs avgörande. Parterna är överens om att avsikten med denna protokollsanteckning inte är att förändra nuvarande rättsläge.”

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida