Samlad kunskap om åtgärder för de unga

Som ett led i Barnallergiåret 2003 har Astma- och allergiförbundet tagit fram ett kunskapsunderlag för behandling av allergi- och astmabesvär hos barn och unga.

Arbetet har letts av professor Göran Wennergren, ordförande i Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi.

Till sin hjälp har han haft ett drygt tiotal av landets främsta experter inom området. Dessa har finkammat den internationella forskningen och kritiskt granskat vetenskapliga artiklar för att ta reda på vad det finns evidens (bevis) för.

Bok ger kunskap
Detta har resulterat i en bok på 110 sidor: Hur kan vi minska allergi- och astmabesvär för barn och unga? För att även den som inte är allergiexpert ska kunna hänga med i texten finns det med ett kapitel som kortfattat förklarar olika allergologiska termer och uttryck.

I kunskapsunderlaget konstateras att:

 • Katt- och hundallergen är en av de vanligaste orsakerna till astmasymtom under barn- och ungdomsåren.
 • En klar förbättring av astmasjukdomen inte alltid ses vid minskad exponering för pälsdjur. Men sammantaget verkar det ändå som om åtgärder för att reducera exponeringen har en gynnsam effekt.
 • Det vetenskapliga stödet för att städning i skolor förebygger besvär hos elever med astma och/eller allergi är bristfälligt. Men att det i dag inte finns skäl att omvärdera uppfattningen att skolstädningen är hälsofrämjande för dessa elever.
 • Enbart städåtgärder räcker inte. Tillförseln av allergen till skolorna måste också minskas.
 • Det finns ett samband mellan moderns rökning under graviditeten och tidiga besvär med astmaliknande väs- och pipandning hos barnet.
 • Barn med astma som exponeras för mycket tobaksrök löper ökad risk för att få en svårare astmasjukdom.
 • Miljöer där barn och ungdomar med astma vistas bör hållas fria från tobaksrök.
 • Den samlade kunskapsmängden talar för ett tydligt samband mellan osund inomhusmiljö och besvär av astma och allergi. Men det är svårt att värdera betydelsen av enskilda riskfaktorer.
 • Luftföroreningar i utomhusluften bidrar till ökade besvär hos individer med astma och allergi. Men det är tveksamt om den smutsiga luften bidrar till ökningen av astma och allergi.
 • Barn ofta växer ifrån sin födoämnesallergi. Det är därför viktigt att regelbundet ompröva diagnosen vid tidigt debuterande födoämnesallergi, så att viktiga livsmedel inte undanhålls i onödan.
 • Underhållsbehandling med inhalationssteroider vid astma resulterar i bättre astmakontroll, mindre luftrörskänslighet, färre besök på akutmottagning och inläggningar på sjukhus samt bättre livskvalitet.
 • Patientutbildning är viktigt, men det saknas svenska studier som visar nyttan med olika typer av astmautbildning.
 • Barn som ofta opereras, framför allt barn med ryggmärgsbråck och vattenskalle, bör ges en latexfri miljö, inte bara vid kirurgiska ingrepp utan även i andra medicinska sammanhang.
 • Eksemskola kan vara ett bra sätt för barn och föräldrar att bli medvetna om faktorer som försämrar och att lära sig bemästra sjukdomen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida