Samordning gav bättre hälsa

Förbättrad hälsa ? hos dem som överlevt. Men kommuner och landsting har fortfarande svårt att samarbeta.

29 mars 2004

Det är i sammanfattning resultatet av ett projekt om insatser för personer med dubbeldiagnos (både svår psykisk sjukdom och missbruksproblem) som drogs i gång i samband med psykiatrireformens genomförande. Projektet redovisas nu av Socialstyrelsen.

På tio orter startade man med stöd av särskilda stimulansmedel projekt med samverkan mellan tre, ibland fyra, parter i vården av den här gruppen personer. På några orter fortsatte samverkan också efter projekttidens slut.

Man valde två modeller. Den ena var behandlingsteam som till stor del själva svarade för och integrerade behandling och stödinsatser för både psykisk störning och missbruksproblem. Den andra var vårdplaneringsteam, som planerade och samordnade de ordinarie verksamheternas insatser när det gäller missbruk, psykisk störning och sociala problem.

Bättre hälsa ? eller död

Utvärderingen visar att patienterna upplevde att deras liv blivit bättre. Det fanns ett klart samband mellan minskat missbruk och bättre hälsa. Men samtidigt var dödligheten i den här gruppen stor, åtta gånger högre än i normalbefolkningen. 32 (närmare 9 procent) av de från början 358 personer som ingick i studien hade dött inom fem år.

Mindre än hälften (42 procent) av de inblandade personerna kunde intervjuas efter fem år. 33 procent avböjde och 25 procent kunde inte nås. De som mådde sämst ville inte bli intervjuade och de som klarat sig bäst fick man inte tag i.

Dålig samordning

Ett stort problem när det gäller personer med dubbeldiagnos är fortfarande den bristande förmågan till samordning mellan dem som ska utföra vårdarbetet.

? Det borde vara självklart med samtidig och samordnad behandling och stöd till den här gruppen, säger Claes?Göran Stefansson på Socialstyrelsen.

Han framhåller att det oftast inte är fråga om pengar, utan om inställningen hos dem som arbetar i de olika organisationer som ska samarbeta.

? Nu har riksdagen gett landsting och kommuner möjligheter att inrätta gemensamma nämnder. Vi rekommenderar dem att göra det. Och då inte bara som en politisk organisation, utan också bygga ihop verksamheten, med gemensam budget och så vidare.

Som ett resultat av projektet har ett nationellt nätverk för dubbeldiagnoser bildats. Genom konferenser utbyter de kunskaper, både nationellt och internationellt i samarbete med motsvarande nätverk i de andra nordiska länderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida