Samvård underlättar för mor och barn att knyta an

På samvårdsavdelningen i Västerås vårdas nyförlösta mödrar med sina sjuka eller för tidigt födda barn. Anknytningen mellan mor och barn kan starta omedelbart även om de måste vara kvar en tid på sjukhuset.

5 juni 2000

Det är förmiddag på förlossningsavdelningen i Västerås och full aktivitet råder inför det kommande planerade kejsarsnittet. Den blivande mamman, som får spinalbedövning och kan vara vaken under hela operationen, finns inne i operationssalen och är trygg eftersom hennes man sitter bredvid hela tiden med kameran i beredskap. I barnrummet utanför väntar barnläkare och personal från neonatalavdelningen. Förväntan och spänning ligger i luften.

Barnet som snart ska komma ut till barnbordet för en första undersökning föds i dag flera veckor för tidigt. Eftersom det kommer att vara omoget och i behov av vård kommer han eller hon att få följa med till barnklinikens neonatalavdelning.

Efter ungefär en halvtimme hörs ett ljudligt barnskrik från operationssalen, en flicka är född.

Barnet får bekanta sig med sin mamma och tas sedan ut till barnsalen av barnmorskan och den nyblivna pappan. Efter en första kontroll av barnet går pappan med sin flicka i famnen tillsammans med barnpersonalen till neonatalavdelning 69, »Liten och Stor«. Barnet vägs och temperaturen kontrolleras. Flickan får kläder och läggs i en skön värmesäng. Den glada nyblivna pappan sitter bredvid och beundrar sitt lilla underverk.

Efter en stund kan pappan gå iväg för att träffa sin fru på uppvakningsavdelningen. Han visar ett första kort taget på den lilla på avdelningen. Efter ännu en timme får de nyblivna föräldrarna åka till avdelningen. De hämtas av barnmorskan från »Liten och Stor« som visar dem in till flickan.

Nu börjar en härlig och ibland arbetsam tid för den lilla familjen. På patientsalen där mamman ligger som nyförlöst kan de vara tillsammans och lära känna varandra. Flickan orkar till en början inte äta själv på grund av sin omogenhet utan får mat med ventrikelsond. Föräldrarna får snart lära sig att sonda själva och att sköta sitt barn. Så snart mamman orkar kan hon börja amma.
 
Efter ungefär en vecka har mamman hämtat sig från kejsarsnittet, såret är nu läkt och mjölken rinner. Då är det utskrivningsdags för mamman. Hon får flytta till ett familjerum på avdelningen där också pappa kan sova kvar. Här stannar de tills barnet är moget för hemgång och amningen fungerar väl. Familjen känner sig nu redo för att skrivas ut som trygga och väl förberedda föräldrar.

Avdelning 69, »Liten och Stor« på barnkliniken i Västerås, firade i början av februari 2000 tvåårsdagen som fungerande samvårdsavdelning. En avdelning där nyförlösta mödrar vårdas tillsammans med sina nyfödda sjuka eller för tidigt födda barn. Grundtanken är att förhindra separation och främja anknytning mellan mor och barn.

Idén till samvård föddes för flera år sedan genom en samverkan mellan kvinnoklinikens bb-avdelning och barnklinikens neonatalavdelning. Förändringen från neonatalavdelning till samvårdsavdelning utarbetades i form av ett projekt med projektledare, projektgrupp och projektansvarig sjuksköterska. En enkätundersökning med nyblivna mammor och personal på bb gjordes före och efter förändringen och svaren sammanställs under våren.

eu-medel söktes och beviljades från eu:s strukturfond Mål 4 (nuvarande Mål 3). Pengar kan sökas för att underlätta strukturförändringar (kompetensutveckling och organisationsförändring) – på mindre vårdenheter. Så har bland annat utbildningsinsatserna delfinansierats.

En ombyggnation krävdes och nya utrymmen skapades med sex vårdplatser för nyförlösta mammor. Familjerum och dagrum byggdes och isoleringsrum funktionsanpassades. Hela avdelningen fick nya ljusa färger och inredningen förnyades.

Personalförändringen bestod i rekrytering av barnmorskor till avdelningen för omhändertagande av de nyförlösta mammorna. Barnmorskans roll är att vara expert på normal graviditet, födsel och eftervård. När komplikationer tillstöter, som vid prematuritet, har barnmorskan en viktig uppgift i att ta hand om den nyblivna mamman som många gånger haft en jobbig förlossning. Barnmorskan ska samtidigt främja det friska i situationen som uppstått.

På avdelningen fanns sedan tidigare barnsköterskor och barnsjuksköterskor. Barnsjuksköterskorna ansvarar för de mest sjuka barnen. När barnet kan samvårdas, det vill säga vårdas med sin mamma på patientsal eller familjerum, arbetar de olika yrkeskategorierna tillsammans med familjen. En god kommunikation och samarbete mellan barnmorskor, barnsjuksköterskor, barnsköterskor och övrig personal kan optimera vården av mödrar och barn.

Utbildningsinsatserna har varit omfattande. De har bestått av faktaföreläsningar av barnläkare, obstetriker, barnmorskor och barnsjuksköterskor.  Datautbildning, omvårdnadsföreläsningar, utveckling av arbetslaget tillsammans med en psykolog, dokumentation och hospitering på bb-avdelning har också förekommit.

All vårdpersonal som medverkar i vården på avdelningen har ökat sin kompetens, vilket är viktigt för tryggheten vid nya arbetsuppgifter.

Fördelarna med samvård är många. Anknytningen mellan mor och barn kan stärkas och förbättras. Separationen minskar eftersom avståndet mellan mor och barn är litet. Amningen kan stimuleras snabbare och oftare vilket också ger fler tillfällen till hud-mot-hud kontakt, som anses främja normal kroppstemperatur. Det är viktigt att hålla normal syrgashalt i blodet.

Förändringen på avdelningen har medfört ett närmare samarbete med kvinnoklinikens personal, framför allt på bb och förlossning. Obstetriker går rond varje dag på avdelningen och de har samvårdsmöte med personalen. De patienter som förväntas komma till avdelningen senare för vård ges tillfälle att besöka avdelningen.

Att sträva mot samma mål, det vill säga att göra det allra bästa för barnet och familjen, trots olika idéer om hur man ska nå dit, kräver mycket diskussioner och planering. Eftersom avdelningen bara fungerat i två år med sin nya verksamhet sker ständigt förändringar och förbättringar. Alla är överens om att vård av mor och barn tillsammans är det bästa för familjen, och responsen från föräldrarna är enbart positiv.

Förfrågningar kan göras hos avdelningschef Görel Ludvigson på telefon 021-17 44 40.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida