Säpo föreslås kunna bryta sjukvårdssekretessen

Förslaget att låta Säpo få ut personuppgifter från hälso- och sjukvården kritiserades av Vårdförbundet redan i våras.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan bli tvungna att lämna ut uppgifter om patienters medicinska och personliga förhållanden om Säpo frågar. Ett lagförslag med den innebörden bereds just nu på justitiedepartementet.

I den utredning som granskade säkerhetspolisens agerande efter mordet på Anna Lindh (Personskyddet för den centrala statsledningen, sou 2004:108) förslogs det att Säpo under vissa förutsättningar ska kunna få uppgifter från hälso- och sjukvården och kriminaltjänsten.

Vårdförbundet ansåg i sitt remissvar i våras att uppgifter om permissioner och planerade utskrivningar av »hotpersoner« kan vara relevanta att lämna ut men ansåg det oklart vilka andra uppgifter som kan vara av direkt eller avgörande betydelse för en hotbildsbedömning.

– Vi sa också att det måste utredas vidare vem eller vilka inom hälso- och sjukvården som ska bedöma om informationen är relevant för Säpo, säger Vårdförbundet jurist Carita Fallström.

Frågan om att upprätta ett centralt register över personer intagna för psykiatrisk vård för att underlätta säkerhetspolisens efterforskningar togs också upp i betänkandet. Men utredaren konstaterade att det låg utanför uppdraget att föreslå ett sådant register.

– Vi valde ändå att i vårt remissvar påpeka att vi å det bestämdaste avrådde från det, säger Carita Fallström.

Men i en skrivelse till regeringen föreslår Socialstyrelsen nu just ett sådant individbaserat register över patienter som tvångsvårdas inom psykiatri och rättspsykiatri. Som skäl skriver man att det inte finns något system för att på nationell basis se till att kraven på patientsäkerhet, rättssäkerhet och samhällsskydd upprätthålls.

Enligt förslaget ska uppgifter om till exempel klinik, vårdtidens längd, diagnos, missbruk, begångna brott, rymning och permission föras in. Om tvångsåtgärder som bältesläggning, isolering och konvertering förs in kan registret dessutom ersätta både det individbaserade och det kvartalsbaserade tillsynsregister som finns i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida