Sexuellt överförda infektioner allt vanligare

Sedan mitten av 1990-talet har antalet anmälda fall av sexuellt överförbara bakterieinfektioner stadigt ökat i Sverige. Klamydiainfektionerna är i särklass vanligast. De har ökat med 60 procent sedan 1997.

Betydligt färre drabbas av gonorré, där antalet fall å andra sidan mer än fördubblats under samma period.

? Det är svårt att veta exakt vad som har lett till den här utvecklingen. Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning för att få säkra svar. Men när det gäller klamydia hänger det troligen samman med att det framför allt drabbar unga. De har inte matats med skräckpropaganda kring hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner på samma sätt som de äldre, säger Magnus Unemo, biomedicinsk analytiker vid Nationella referenslaboratoriet för patogena Neisseria på Universitetssjukhuset i Örebro.

Flest kvinnor
Han arbetar med problematiken kring ökningen av sexuellt överförbara infektioner tillsammans med epidemiolog Torsten Berglund på Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkaren Hans Fredlund vid Universitetssjukhuset i Örebro.

I fjol anmäldes 22 266 fall (preliminära siffror) av klamydia enligt smittskyddslagen. Det kan jämföras med 1997 då siffran var 13 905.

Klamydia är vanligast bland unga kvinnor mellan 17 och 24 år. Männen, som drabbas i något lägre utsträckning, är vanligen mellan 20 och 24 år.

Inom landet
? Smittan sker mest inom landet. Det är alltså inte så att den ökar på grund av ?import? eller av att vi reser mer, säger Magnus Unemo.

Han tror delvis att de höga talen jämfört med andra sexuellt överförbara infektioner hänger samman med att det först i mitten av 1980-talet fanns tillgång till bra diagnostiska metoder för identifiering av klamydia.

Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen blev klamydia så sent som 1988. Mellan 1989 och 1996 halverades antalet fall i Sverige, från nära 30 000 per år till cirka 14 000. Därefter har smittan
tagit fart igen.

? I början informerades det mycket om hiv och klamydia i massmedierna och skolorna. Sedan hände någonting. I takt med att exempelvis effektiva bromsmediciner mot hiv utvecklades avtog förmodligen rädslan för sex utan kondom och vi fick en ny generation ungdomar med delvis andra sexuella beteenden.

Gonorré ökar igen
Den positiva utveckling som sågs i början av 1990-talet för klamydia såg ungefär likadan ut för gonorré 20 år tidigare.

I början av 1970-talet rapporterades cirka 40 000 fall av gonorré per år. Men med hjälp av effektiv diagnostik, adekvat antibiotikabehandling, aktiv smittspårning och utbredd information sjönk siffrorna sedan drastiskt för att nå sin lägsta nivå 1996. Detta år rapporterades endast 211 fall i hela landet, varför många trodde att sjukdomen var på väg att i det närmaste utrotas i Sverige. Men för varje år sedan dess har antalet nyupptäckta gonorréfall stadigt ökat igen, om än i små tal jämfört med tidigare. I fjol sjönk dock antalet fall något, från 588 anmälningar 2000 till 529 fall 2001.

? Det som är oroväckande, förutom själva ökningen av gonorré, är bakteriernas snabba resistensutveckling mot flertalet antibiotika, säger Magnus Unemo.

Överger odling
Han ser en fara i att allt fler laboratorier utomlands börjar överge den traditionella odlingen till förmån för nya DNA detektionsmetoder för diagnostiska ändamål.

? Visserligen finns det vissa studier som visar att det eventuellt hittas något fler gonokockfall med DNA-detektionsmetoder. Men för att se vilka bakteriestammar som har nedsatt känslighet för, eller är helt resistenta mot, vissa antibiotika måste man fortfarande komplettera med odling.

Internationella erfarenheter tyder på att avsaknad av resistensbestämning lätt leder till ?blind? behandling. Läkarna tar till bredare antibiotika än vad som är motiverat eller antibiotika som inte är tillräckligt effektiva, vilket i sig stimulerar utvecklingen av resistens.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida