Självhjälpsprogram via Internet hjälper mot ångest och depression

Kognitiva beteendeterapeutiska självhjälpsprogram via Internet har visat sig ha god effekt på såväl olika ångestsjukdomar som depressioner.

En viktig lärdom vi har gjort är att det inte bara är patienter med milda symtom som passar för Internetterapi. Ibland kan det faktiskt vara tvärtom.

– Särskilt när det gäller patienter med panik- och tvångssyndrom och liknande störningar kan det ibland vara lättare att ta första steget till behandling via Internet än att söka hjälp hos den traditionella hälso- och sjukvården.

Det säger Gerhard Andersson, docent och projektledare för forskning kring olika Internetbaserade självhjälpsprogram vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.

Redan 1998 startade han tillsammans med doktoranden Per Carlbring det så kallade Panikprojektet för människor med paniksyndrom och agorafobi.

En första utvärdering av Panikprojektet visade att av dem som tidigare hade haft panikattacker var över hälften fria från attacker efter behandlingen. Samtliga som deltog uppgav att deras rädslor för fysiska reaktioner, som hjärtklappning, andnöd och svimningskänslor hade minskat. Majoriteten ansåg också att deras ångestnivå hade minskat och livskvaliteten ökat. Det fanns även en kontrollgrupp med obehandlade patienter. Dessa låg kvar på samma ångestnivåer som tidigare och deras symtombild hade inte ändrats.

Preliminära resultat från en kontrollerad studie med totalt 50 patienter visar att tio veckors Internetterapi ger ungefär samma resultat som tio veckor av traditionell kognitiv beteendeterapi hos en psykoterapeut.

– Cirka fyra av fem patienter blev av med diagnosen paniksyndrom oavsett vilken av de båda metoderna som användes, säger Per Carlbring som i maj i år lägger fram en doktorsavhandling med de slutgiltiga resultaten.

Sedan Panikprojektet introducerades har en lång rad Internetbaserade självhjälpsprogram utforskats med gott resultat. Bland annat program för milda och medelsvåra depressioner, kronisk smärta, sömnproblem, social fobi och enklare fobier. Metoden har även prövats på olika stressymtom, men resultaten var inte så bra som förväntat vid just stress.

Innebär detta att vem som helst i dag kan ge sig ut på nätet och behandla sig själv?

– Nej. Min fasta övertygelse är att den här typen av självhjälpsprogram inte ska gå att komma åt hur som helst på nätet. Det är viktigt att patienten får en korrekt diagnos innan hon eller han påbörjar behandlingen, säger Gerhard Andersson.

Som första offentliga vårdinstitution började Karolinska sjukhusets psykiatricentrum för en tid sedan erbjuda patienter med panik- syndrom Internetbaserad självhjälpsterapi. För att komma med i programmet krävs remiss av en psykiater.

– Om det inte finns en professionell bedömare i bakgrunden riskerar vi att få en massa människor som väljer fel terapier för sina besvär. Om vi exempelvis screenar patienter som tror sig ha paniksyndrom visar det sig i slutändan att kanske 50 av 500 verkligen uppfyller kriterierna för diagnosen, säger Gerhard Andersson.

Han betonar också att det i vissa fall är viktigt med återkommande uppföljning för att fånga upp patienter som eventuellt riskerar att försämras i början av behandlingen.

I den Internetbaserade depressionsstudien krävdes exempelvis att deltagarna gjorde en självskattning av hur de mådde vid varje ny inloggning. Deltagarna var också tvungna att uppge sitt telefonnummer. På så sätt kunde forskarna kontakta de som eventuellt började må sämre eller misstänktes ha självmordstankar.

 

LÄSTIPS:
Artiklar som beskriver några av de Internetbaserade självhjälpsprogrammen finns att hämta på
www.panikprojektet.nu/kommande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida