Sju frågor till elva kandidater

11 augusti 1997

1. Ålder?
2. Nuvarande fackliga uppdrag?
3. Tidigare fackliga uppdrag?
4. Utbildning?
5. Nuvarande arbete/arbetsplats?
6. Personlig facklig hjärtefråga?
7. Den viktigaste frågan i dag för medlemmarna?

Eva Fernvall
1.
44 år.
2. Förbundsordförande.
3. Bland annat ordförande i den lokala avdelningen i Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen 1986–89 och vice ordförande 1989–93.
4. Biomedicinsk analytiker 1976.
5. Vårdförbundet SHSTFs kansli
6. Kopplingen mellan professionen, löner och genomslag i samhället–vården.
7. Att yrket får den status det både förtjänar och samhället behöver.

Ewa Andegren
1.
53 år.
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i den lokala avdelningen i Bohuslän.
3. Länsstudieorganisatör.
4. Biomedicinsk analytiker 1965.
5. Har en tjänst på lab, Kungälvs sjukhus.
6. Möjlighet till kompetensutveckling under hela yrkeslivet.
7. Sambandet mellan kompetensutveckling, löneutveckling och verksamhetsutveckling – det sambandet synliggör våra medlemmars nyckelroll och visar hur viktiga våra professioner är.

Margareta Albinsson
1. 42 år.
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och facklig företrädare med särskilda uppdrag i Skåne.
3. Ordförande i den lokala avdelningen i Malmöhus.
4. Sjuksköterska 1978.
5. Har en tjänst på rehabiliteringskliniken Lund/Orup.
6. Yrkesfrågorna, inte minst individens möjlighet att påverka sitt arbete, utveckling och lön, och här har arbetsorganisationen på arbetsplatsen en avgörande betydelse.
7. Medlemmarnas makt över yrket, utveckling och lön. Detta skapar/möjliggör en självtillit och ger en självklar plats i diskussionen om framtidens hälso- och sjukvård. Utvecklingen på arbetsplatsen, yrkets utveckling och hälso- och sjukvården i ett samhällsperspektiv.

Gunilla Fredriksson
1. 49 år.
2. Ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i den lokala avdelningen i Örebro och vice ordförande i arbetslöshetskassan SeA.
3. Sektionsordförande.
4. Sjuksköterska 1976, vidareutbildning anestesi 1980.
5. Har en tjänst på anestesikliniken i Örebro.
6. Jämställdhet (inte bara en fråga om lika lön för likvärdigt arbete utan även hur man organiserar arbetet för att ge kvinnor möjlighet till befordran, kompetens- och yrkesutveckling, att vara chef och ett bra liv), arbetsvärdering (diskussionerna kring den ger oss många tankar som leder oss vidare när det gäller hur vi vill utvecklas själva och hur vi vill bli värderade) och organisationsuppbyggnad (att utveckla företrädarorganisationen för framtidens arbetsliv).
7. Hälso- och sjukvårdens organisation (det är den som ger medlemmarna möjlighet till karriärvägar, kompetens- och yrkesutveckling), yrkesutveckling kopplad till lön (vi måste arbeta för att medlemmarna får den lön som motsvarar deras kompetens och ansvar) samt arbetsrätten (måste bevaka den diskussion om förändringar som pågår).

Charlotte Pagré
1.
49 år.
2. Ledamot i förbundsstyrelsen, ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
3. Bland annat avdelningsordförande i Värmland.
4. Röntgensjuksköterska 1968.
5. Halvtid på mammografiavdelningen i Karlstad, halvtid för bland annat fackligt arbete.
6. Ansvarsfrågorna, kvalitetssäkring och arbetsorganisation och att tydliggöra hur dessa påverkar varandra och lönesättningen. Samt att vi ska vara öppna för nya lösningar.
7. Helhetssyn och kunskap om hur vi kan få inflytande i organisationen oavsett arbetsgivare. Att skapa utrymme för mig som sjuksköterska, barnmorska och biomedicinsk analytiker att föra fram och utveckla kompetensen i yrket. Att våra kunskapsområden är respekterade och efterfrågade – då kan vi påverka vårdens innehåll, arbetsorganisation och vår lön.

Kenneth Sjöström
1. 48 år.
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och andre vice ordförande i den lokala avdelningen i Kalmar.
3. Bland annat skyddsombud, sektionsordförande   i Kalmar och ordförande i TCO-distriktet i Kalmar.
4. Sjuksköterska 1979.
5. Har en tjänst på medicinkliniken i Kalmar.
6. Yrkets utveckling och ställning i dagens och framtidens hälso- och sjukvård.
7. Bättre möjligheter för medlemmarna till löne- och yrkesutveckling. Det måste finnas tydligare drivkrafter i systemet som gör att sambandet mellan lön, yrke och verksamhetsutveckling blir verkliga i praktiken och inte bara i teorin, till exempel genom utveckling av olika karriärmodeller och karriärstegar.

Åsa Andersson
1.
41 år.
2. Ordförande i den lokala avdelningen i Stockholm.
3. Styrelseledamot och studieorganisatör i avdelningen och sektionsstyrelseledamot.
4. Sjuksköterska 1983.
5. Har en tjänst som geratriksjuksköterska i landstinget.
6. Yttrandefrihets- och andra fackliga rättighetsfrågor, yrkesfrågor som till exempel kvalitetssäkring.
7. Löne- och yrkesfrågor kopplade till varandra, samhällsfrågor som till exempel EMU, eftersom de har stor betydelse för alla förbundets medlemmar.

Carina Göhlin
1. 41 år.
2. Bland annat vice ordförande i den lokala avdelningen    i Älvsborg.
3. Kontaktperson och styrelseledamot i sektionen.
4. Barnmorska 1977.
5. Har en tjänst som barnmorska i primärvården.
6. Lönebildningsfrågor. Arbetsvärdering behövs men räcker inte utan man måste hitta komplement för att minska de subjektiva värderingar som lätt uppstår.
7. Att profilera sig och få positioner där vi kan påverka i den snabbt förändrade hälso- och sjukvården. Att visa värdet av vårt arbete och profession samt de rationaliseringar och effektiviseringar vi kan åstadkomma genom all den kompetens som vi kollektivt representerar samt att få andra intressenter och professioner att inse allt detta. Först när vi nått dit kan vi få den rättvisa lön vi förtjänar.

Kerstin Sjöström
1. 41 år.
2. Ordförande i den lokala avdelningen i Västernorrland.
3. Huvudskyddsombud, sektionsordförande och vice ordförande i Västernorrland.
4. Biomedicinsk analytiker 1979.
5. Har en tjänst på klin kem lab i Sollefteå
6. Att utveckla hälso- och sjukvårdens arbetsorganisation så att medlemmarnas kompetens och kunskap blir tydlig och rätt värderad.
7. Att medlemmarnas kompetens och kunskap används för att utveckla sjukvården med patienten i centrum. Fler av Vårdförbundet SHSTFs medlemmar i chefspositioner kommer att tydliggöra medlemmarnas kompetens och kunskap.

Helena Johanson
1. 43 år.
2. Vice ordförande i förbundet.
3. Bland annat sektionsordförande och ordförande i den lokala avdelningen i Stockholm samt ledamot i förbundsstyrelsen.
4. Sjuksköterska 1975, vidareutbildning medicin-kirurgi-iva 1984.
5. Har tjänst på iva, Karolinska sjukhuset, Solna.
6. Att vi hittar en bra balans mellan yrkesfrågor och andra fackliga frågor. Det är nödvändigt för att Vårdförbundet SHSTF ska kunna vara ett starkt förbund med stort inflytande, full förhandlingsrätt och kollektivavtal med bra villkor för de flesta medlemmar.
7. Att som individer och kollektiv bli starkare och flytta fram positionerna i samhället och därmed få ett ökat inflytande inom och över vården, till gagn både för patienter, allmänheten och oss själva. Det ökar också förutsättningarna för att vi ska kunna skaffa oss bra villkor i och för arbetet.

Lisbeth Löpare-Johansson
1. 34 år.
2. Sektionsordförande i Luleå och vice ordförande i den lokala avdelningen i Norrbotten.
3. Företrädare på arbetsplatsen och ledamot i klinikens förhandlingsgrupp.
4. Sjuksköterska 1985.
5. Har en tjänst på medicinavdelningen i Luleå.
6. Fackliga framtidsfrågor.
7. Det är viktigt att vi deltar i debatten om förändringar av hälso- och sjukvården. Våra medlemmar behövs i utformandet av framtidens vård, en vård som måste kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet, oavsett om vi talar om den slutna vården på sjukhus eller den utanför sjukhusets väggar. En framtida vård där Vårdförbundet SHSTFs medlemmar har en central plats har goda möjligheter att uppfylla dessa krav och samtidigt ge oss förutsättningar till arbetstillfredsställelse, bra arbetsmiljö och rätt lön.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida