Sjuk fick indragen legitimation

Sjuksköterskan var överläkarens patient. Ändå anmälde han henne till Socialstyrelsen eftersom han ansåg att hon inte skulle kunna utföra sitt yrke tillfredsställande.

5 juni 2000

Den 40-åriga kvinnan var sjuksköterska och hade en tjänst på ett kommunalt sjukhem, men var tjänstledig för vidareutbildning till specialistsjuksköterska då hon insjuknade i psykisk sjukdom.

Hon vårdades på en psykiatrisk klinik i en grannstad där hon också tidigare vårdats vid flera tillfällen. Under vårdtiden anmälde sjuksköterskans behandlande läkare till Socialstyrelsen att sjuksköterskan på grund av sjukdom inte kunde utföra sitt yrke tillfredsställande.

Socialstyrelsen anmälde henne i sin tur till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, hsan, som drog in hennes legitimation. Sjuksköterskan överklagade beslutet till länsrätten (som ännu inte avgjort ärendet) och anmälde överläkaren till ansvarsnämnden för att han bröt mot tystnadsplikten då han anmälde henne och lämnade ut uppgifter om hennes hälsotillstånd och personliga förhållanden till Socialstyrelsen och till sin chefläkare. Han har också opåkallat lämnat ut hennes journalhandlingar.

Överläkaren skriver i sitt yttrande att han informerade chefläkaren om att han hade en patient med en allvarlig psykisk sjukdom som under sin vidareutbildning gjorde praktikveckor i landstingsdriven sjukvård. Överläkaren bedömde att hon inte skulle kunna fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt om hon beslöt sig för att avbryta sin tjänstledighet och gå tillbaka till arbetet på sjukhemmet.

Verksamhetschefen på sjuksköterskans arbetsplats och chefläkaren diskuterade henne också, på verksamhetschefens
initiativ och utan att i klartext ange hennes namn, skriver överläkaren.

Efter samråd bestämdes att överläkaren, på vårdgivarens/landstingets uppdrag skulle anmäla sjuksköterskan och begära att hennes legitimation skulle återkallas.

Socialstyrelsen skriver i ett yttrande att eftersom sjuksköterskan inte var anställd hos överläkaren gjorde han fel som i egenskap av hennes behandlande läkare anmälde henne – även om hans syfte att bevaka patienternas säkerhet var gott.
Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan inte var anställd i landstinget utan i en kommun, och anser att praktiktjänstgöringen hos landstinget inte gör hennes ställning jämställd med en arbetstagare hos landstinget.

Överläkaren handlade inte på uppdrag av den kommun där sjuksköterskan var anställd då han gjorde sin anmälan. Nämnden skriver att han ansåg att sjuksköterskan var anställd vid landstinget, men påpekar att – även om det hade varit så att praktiken skulle jämställas med anställning – så var hennes praktik inte förlagd till den psykiatriska kliniken.

Därför var det inte korrekt av överläkaren att anmäla sjuksköterskan till Socialstyrelsen. Han har handlat i egenskap av behandlande läkare och brutit mot sin tystnadsplikt genom sin anmälan och genom att lämna ut sjuksköterskans journal. Med hänsyn till omständigheterna anser nämnden dock att överläkarens fel är ursäktligt och lämnar anmälan utan åtgärd. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 496/99:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida