Sjuksköterskor kan öka rapporteringen av biverkningar

Ett stort antal allvarliga eller dödliga biverkningar rapporteras inte. Sjuksköterskor kan komma att spela en viktig roll för bättre rapportering, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Traditionellt sett anses Norra sjukvårdsregionen vara rätt så bra på att rapportera läkemedelsbiverkningar. Trots att det av avhandlingen framgår att endast 15 av 100 allvarliga biverkningar rapporteras i de fyra nordligaste länen, är det ändå bra sett till hur det ser ut i andra delar av landet.

Det viktigaste skälet till att läkarna avstår från att rapportera en misstänkt läkemedelsbiverkning är att reaktionen är välkänd sedan tidigare. Tidsbrist, hög arbetsbelastning, bristande intresse och prioritering av andra arbetsuppgifter är andra orsaker till att de avstår från att rapportera biverkningar.

Ett sätt att öka antalet rapporterade biverkningar vore att mer aktivt involvera sjuksköterskor i arbetet med att upptäcka och rapportera läkemedelsbiverkningar, sägs i avhandlingen.

Skriven av sjuksköterska

Avhandlingen är skriven av sjuksköterskan och doktoranden Martin Bäckström som till vardags arbetar vid det regionala biverkningscentret i Umeå.

– Om alla sjuksköterskor i landet skulle rapportera i samma utsträckning som de sjuksköterskor som varit med i vårat projekt skulle antalet rapporter i hela landet öka med minst 900 per år, varav 300 om allvarliga biverkningar, säger han. 

Genom att ge dem som rapporterar någon form av belöning, exempelvis blomstercheckar eller lotter, kan viljan att rapportera öka ytterligare, enligt Martin Bäckström.

Detta är ingenting som har testats i någon större utsträckning men det finns en liten studie från England i början av 1990-talet där man under sex veckor gav varje doktor cirka 45 kronor för varje rapport som de skrev. Under de sex veckorna kom lika många rapporter in till biverkningsenheterna som normalt kom in under sex år.

Martin Bäckström har själv provat med lotter. I ett län belönades varje rapport med två trisslotter. Jämfört med ett län där normal återrapportering skedde ökade rapporterinsgraden bland dem som fick trisslotter. Men ökningen var inte signifikant.

Själv tveksam till belöningar

– Själv tvivlar jag dock på att belöningar av det här slaget är en framkomlig väg. Det känns lite märkligt att man ska behöva belöna professionella yrkesutövare för någonting som de egentligen är skyldiga att göra, säger Martin Bäckström.

Inom hälso- och sjukvården är det i dag bara läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt som är skyldiga att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar.

I en rapport till regeringen föreslog nyligen Läkemedelsverket att även sjuksköterskor utan förskrivningsrätt ska ingå i rapporteringssystemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida