Skapa en specialistutbildning för oss akutsjuksköterskor

»Det är dags att vi som arbetar med akuta sjukdomstillstånd och olyckor får en egen specialistutbildning.«?

28 maj 2009

Till akutmottagningen kommer ständigt nya patienter med olika behov, förväntningar och upplevda symtom. Patientmötet sker under en avgränsad tidsperiod där patientens tillstånd snabbt kan förändras. Forskning har sedan tidigare belyst behovet av specialistkompetenta sjuksköterskor (Nilsson 2003, Andersson & Nilsson 2008), detta beror bland annat på att grundutbildningen många gånger upplevs som otillräcklig utifrån de krav som ställs i akutsjukvården. ??

Riksföreningen för akutsjuksköterskor anser att en specialistsjuksköterske-examen behövs för att kunna möta patienters och akutsjukvårdens behov. Det grundar sig på uppfattningen att akutsjukvård förutsätter kompetens att identifiera, stabilisera och behandla sviktande vitalfunktioner vid akuta sjukdomstillstånd eller olyckor. Akutsjukvård utgår också från kompetens att genomföra och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd, omvårdnadsbehov och tillgängliga resurser. ??

Samtidigt måste det finnas en öppenhet för att en specialistsjukskö­terskeexamen inte automatiskt ger förbättringar. Detta kan bero på olika faktorer, exempelvis att utbildning tenderar att bestämmas utifrån kursutbud snarare än behov. ?

Ett annat problem som kan uppstå är om utbildningen enbart inriktar sig mot medicinska vårdinsatser. Här finns det en risk att när de medicinska vårdinsatserna är slutförda kan den grundläggande omvårdnaden av patienten, exempelvis tillsyn/omsorg, uppfattas som mindre intressant.?

Riksföreningen för akutsjuksköterskors uppfattning är att en framtida specialistsjuksköterskeexamen måste ha sin utgångspunkt i en nationell kompetensbeskrivning. Det förut-sätter att sjuksköterskans kompetens definieras så att det specifika i sjuksköterskans arbete kan identifieras. ??

Vidare krävs både utrymme och resurser för fortsatt forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterskans kompetensområde inom akutsjukvården.

– Henrik Andersson,?ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida