Skellefteå får hård kritik av Socialstyrelsen

Otydlig organisation och brist på övergripande mål, oklara ansvarsförhållanden och svårigheter för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att ta det fulla ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet ? Socialstyrelsens kritik mot Skellefteås äldrevård är massiv.

Solcialstyrelsen besökte Skellefteå i november 2004 och resultatet är en lång lista på brister som Skellefteå kommun måste åtgärda under 2005. Bland annat de här:

? Vid korttidsvård finns en organisatorisk och strukturell otydlighet, bland annat genom ett otydligt läkaransvar och bristande tillgång till adekvat information om enskilda vårdtagare.

? Målen för äldreomsorgen är inte så konkreta att de är möjliga att följa upp och utvärdera. Målen är inte heller kända i verksamheten. Några övergripande mål för kommunens hälso- och sjukvård är inte utformade.

Oklart ansvar

? Ansvarsförhållandet mellan verksamhetschefer och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (masen) är oklart. Socialstyrelsen ifrågasätter om organisationen med verksamhetschefer på boendenivå stämmer överens med kraven på ansvar och funktion enligt hälso- och sjukvårdslagen och andra bestämmelser.

? Ansvarsområdet för masen är inte utformat så att hon har möjlighet att ta det fulla ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet. Socialstyrelsen noterar också att man påpekat detta tidigare, men att kommunen inte gjort något åt det. Dessutom är Socialstyrelsen kritisk mot att masen varken deltar i den politiska nämndens möten eller i viktiga samverkansforum med landstinget.

Bristande avvikelsehantering

? Kraven på avvikelsehantering enligt bestämmelserna uppfylls inte.

? Socialstyrelsen ser allvarligt på de risker som kan uppstå med försämrad vårdkvalitet och patientkvalitet vid särskilda boenden där sjukskötersketillgängligheten är inskränkt. Man säger också att det inte är acceptabelt att det ibland ? till exempel på grund av långa avstånd ? inte finns någon sjuksköterska tillgänglig för att bedöma vårdtagarnas tillstånd och behov av insatser.

”Bemanningen är för låg”

Sonny Bergmark är Vårdförbundets förtroendevalda i Skellefteå kommun. Han välkomnar Socialstyrelsens rapport.

? Kritiken är allvarlig och jag hoppas att arbetsgivaren nu gör något åt problemen, säger han.

Sonny Bergmark önskar dock att Socialstyrelsen varit tydligare på en speciell punkt.

 Kommunen ska minska antalet platser med 500 och risken är stor att man samtidigt skär ner på personalen. Redan nu tycker jag att bemanningen är för låg och att det behövs fler sjuksköterskor, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida