Smärtsam död med hjärtstartare

Smärtsam död med hjärtstartare
Mer än 8 000 svenskar lever i dag med en livräddande hjärtstartare.

Att få en stöt i hjärtat som räddar livet står man ut med. Men när livet är på väg att ta slut ska en hjärtstartare inte vara aktiv.

3 september 2014

Hjärtstartare eller implanterbar defibrillator (ICD) är en dosa som erbjuds personer som har överlevt ett hjärtstopp eller har nedsatt hjärtfunktion och därmed ökad risk för livshotande rytmrubbningar. Antalet personer med ICD har ökat i Sverige.

2008 gav Socialstyrelsen ut riktlinjer som säger att patienter med hjärtsvikt bör erbjudas en ICD i större utsträckning än tidigare. I dag lever mer än 8 000 svenskar med en liv-räddande hjärtstartare. Hur den hanteras om och när den som bär den är döende, har nu studerats för första gången.

Sjuksköterskan Annika Kinch Westerdahl, som arbetar på Danderyds sjukhus hjärtklinik, har tillsammans med kolleger i en nationell studie undersökt ICD:er från 125 avlidna patienter på 26 sjukhus runt om i landet.

Dosan tas bort rutinmässigt när en person har avlidit. I studien skickades dosorna till Danderyds sjukhus för analys. Resultatet visar att hos hälften av patienterna var hjärtstartaren fortfarande i gång deras sista timme i livet, och att en tredjedel av dem hade fått uppleva mycket smärtsamma elektriska chocker från hjärtstartaren under sitt sista levnadsdygn.

Hur det kommer sig att hjärtstartaren fortfarande var aktiv när patienten var döende, är svårt att veta, mörkertalet är stort. Kanske har man inte uppmärksammat dosan, funderar Annika Kinch Westerdahl.

— Hos några få patienter hade personalen noterat muskelryckningar, men inte förstått vad det berodde på, berättar hon.

Eftersom antalet personer som har en hjärtstartare har ökat kraftigt, kommer det att bli allt vanligare för vårdpersonal att vårda personer med ICD i livets slutskede. I Stockholms läns landstings journalsystem ska det numera framgå i journalen om en person har en ICD-dosa.

När den inte längre är aktiv ska det också noteras där.

Vid en avaktivering stängs chockterapierna av och personen kommer inte att riskera att få chocker, däremot är pacemakerfunktionen fortsatt aktiv. Beslutet om att stänga av defibrillatorn ska tas av ansvarig läkare i samförstånd med patient och anhöriga.

Studien: Implantable cardioverter-defibrillator therapy before death: High risk for painful shocks at end of life.
http://korta.nu/implant

??Studien:

Implantable cardioverter-?defibrillator therapy before death: High ?risk for painful shocks at end of life. ?http://korta.nu/implant


Skillnaden mellan HJÄRTSTARTARE och PACEMAKER:

  • Personer som riskerar hjärtstopp på grund av en alltför långsam hjärtrytm behandlas med en inopererad pacemaker som stimulerar muskelvävnad i hjärtat att regelbundet dra sig samman.
  • Patienter med livshotande hjärtrusningar behandlas med en inopererad ICD (defibrillator eller hjärtstartare).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida