Snusare mår mindre illaefter operation

Tobaksvanor och operationsmetod spelar roll för hur illa patienten mår efter kirurgi. Ny svensk forskning kan komma att ändra systemet för skattning och behandling av postoperativt illamående.

25 februari 2010

Att förutse om en patient kommer att må illa och kräkas efter sin operation har stora fördelar. Dels blir han eller hon lugnare av att veta vad som väntar, dels kan vårdpersonalen planera för längre eftervård och förebyggande medicinering till dem som bäst behöver det. ?

Tyvärr har dagens bedömning stora brister. Det vetenskapligt bästa verktyget för skattning av postoperativt illamående, Apfel-skalan (se faktaruta), har bara fyra faktorer att spela med: om patienten är rökfri, kvinna, brukar bli åksjuk samt ska behandlas med opioidbaserade smärtläkemedel efter ingreppet. Finns hela kvartetten med kommer patienten med nära 80 procents sannolikhet att drabbas. ?

Andra kända bidragande orsaker till postoperativt illamående så som smärta, typ av anestesiläkemedeloch själva kirurgiska traumat är svåra att väga in då mycket fortfarande är okänt. ??

Men framsteg med skattningen görs hela tiden och flera av de senaste är svenska. Metha Brattwall, vårdenhetsöverläkare vid dagkirurgin på Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal, är en av dem som bidrar. Tillsammans med kolleger från Skövde, Örebro och Stockholm har hon funnit att snusning är en lika tung förebyggande faktor mot postoperativt illamående som rökning.?

– Bland icke tobaksbrukare mådde 35 procent illa efter ingreppet, men det var bara cirka 20 procent av studiens snusare och lika många av rökarna som drabbades. Att snusning har den effekten är något helt nytt, säger hon. ?

Sammanlagt 355 män och kvinnor ingick i multicenterstudien som publicerades hösten 2009 i Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Samtliga genomgick dagkirurgiska ingrepp, antingen bråck­operation, artroskopi eller kosmetisk bröstförstorning, och sövdes i huvudsak med inhalationsanestesi.

Resultaten visade klart och tydligt att tobaksbrukarna mådde mindre illa efter sina ingrepp. Metha Brattwall kan dock inte säkert förklara varför.??

– Tidigare studier som bara tittat på rökning har spekulerat kring kolmonoxid eller andra ämnen i tobaksröken. Men eftersom snuset ger samma effekt kan det inte vara så, säger Metha Brattwall, som dock har en personlig teori:?

– Jag tror att den som använder tobak vänjer balanscentrum i hjärnan med ständig yrsel. Då klarar de illamåendet kopplat till operation bättre. ?

Trots fördelen för tobaksbrukare understryker Metha Brattwall att resultaten inte innebär att hon råder till snusning eller rökning. Nackdelarna överväger med råge. Rökare har bland mycket annat en större risk för komplikationer i samband med kirurgi, något också Socialstyrelsen tagit fasta på i kommande riktlinjer för levnadsvanor. Enligt dem ska sjukvården erbjuda hjälp till rökstopp åt alla som ska genomgå kvalificerad kirurgi.?

– Våra resultat ska alltså bara hjälpa sjukvården i bedömningen av patienter. Framför allt vi i Norden kommer att ha nytta av den nya kunskapen om snusare, säger Metha Brattwall. ?

En annan stor svensk studie som ytterligare skingrar dimman kring det postoperativa illamåendet publicerades under hösten i Surgical Endoscopy. Här visar forskare från fyra sjukhus mellan Östersund och Göteborg att gallblåsepatienter som opereras med ultraljudskniv får betydligt färre postoperativa besvär, däribland illamående och kräkningar, än de som opereras med traditionell diatermi, brännjärn. ??

Yucel Cengiz, överläkare på allmänkirurgiska kliniken på Sundsvalls sjukhus, är en av huvudförfattarna till studien, där 233 patienter ingår. Han ser resultaten som ett möjligt bevis för att omfattningen av det kirurgiska traumat spelar roll för hur patienten påverkas.?

– Ultraljudskniven skadar den omkringliggande vävnaden mycket mindre än diatermin och det tror vi ger lindrigare besvär med postoperativt illamående. Vävnadsskador ger ju konsekvenser i form av inflammatoriskt försvar och det finns i dag ganska starka belägg för att just illamående är ett sådant, säger han.

Även Jacob Walldén, överläkare vid anestesikliniken på Sundsvalls sjukhus, tror att operationstraumat är kopplat till graden av postoperativt illamående.

Typen av anestesimetod verkar däremot spela mindre roll. Det har han undersökt i sitt avhandlingsarbete från Örebro universitet.?

– Min studie visar att magsäckens rörlighet och tömning, en faktor besläktad med illamående, inte blir sämre av opioidbaserad narkos, vilket man tidigare trott, säger Jacob Walldén. ? ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida