Sociala problem ökar schizofrenirisk

Barn till föräldrar med sociala motgångar och problem löper som vuxna ökad risk för schizofreni och andra psykoser, enligt en stor svensk studie. Studien gäller 2,1 miljoner personer födda i Sverige åren 1963-1983. Data har hämtats från olika register.

Fem sociala indikatorer i barndomen har tagits med, nämligen föräldrarnas socioekonomiska situation, socialbidrag, arbetslöshet, om föräldern är ensamstående samt bostadssituation.

Analysen visar ökad risk för såväl schizofreni som andra psykoser för följande faktorer: hyresbostad, låg socioekonomisk status, ensamstående förälder, arbetslöshet och mottagande av socialbidrag. Kombinationen av fyra riskfaktorer gav 2,7 gånger större risk än om ingen av dem förelåg. Även när man i analysen tog hänsyn till flera andra faktorer som kan tänkas påverka risken för schizofreni kvarstod ett statistiskt säkerställt samband.

Forskarna skriver att detta så vitt de vet är den första studie om schizofreni där flera olika mått på sociala problem har utnyttjats.

Men det krävs fortsatt forskning med mer kvalitativa metoder för att klarlägga mekanismerna bakom de samband som har visats.

Källa: American Journal of Psychiatry
2005;162:1652-1657.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida