Socialstyrelsen vill låta patienten ”äga” journalen

Socialstyrelsen är i det stora hela nöjd med regeringens förslag till ny sekretesslag. Lagstiftningen blir framför allt mer överskådlig. Men på några punkter tycker myndigheten att kommittén kunde ha gått längre.

9 september 2004

Bland annat påpekas att mycket av landstingens och kommunernas verksamheter i dag drivs av privata entreprenörer men att sekretesslagen i huvudsak endast gäller för offentlig verksamhet. Detta faktum bör enligt Socialstyrelsen uppmärksammas bättre.

Socialstyrelsen vill också att det ska bli möjligt för patienten (eller klienten) att motsätta sig att uppgifter lämnas till en annan vårdenhet. Exempelvis om patienten saknar förtroende för någon i personalen.

Patientens egen journal

Socialstyrelsen påpekar att kommittén som lämnat betänkandet om ny sekretesslag (SOU 2003:99) mer förutsättningslöst borde ha diskuterat om hälsorelaterade uppgifter för enskilda individer inom vården över huvud taget ska omfattas av offentlighetslagstiftningen. Om det i stället blev en rättighet för patienten att förfoga över sin egen journal skulle, med vissa undantag, vårdgivaren behöva ett medgivande från patienten för att lämna ut eller göra uppgifterna i journalen åtkomliga för tredje part. Då skulle det inte behövas någon skadeprövning och reglerna skulle bli desamma inom såväl offentlig som privat vård.

Vårdförbundet också positivt

Även Vårdförbundet är med några få undantag positivt till regeringens förslag till ny sekretesslag. Förbundet lämnade sitt yttrande till regeringen i somras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida