Socialt stöd skyddar kvinnor

Emotionellt stödjande sociala relationer ger betydligt större skydd mot depression hos kvinnor än hos män.

Det är slutsatsen i en amerikansk studie av mer än 1000 tvillingpar.

Där ingick tvåäggstvillingar och varje tvillingpar bestod av en man och en kvinna. De intervjuades vid två tillfällen med minst ett års mellanrum.

Högt socialt stöd vid första intervjun hade ett starkt samband med minskad risk för depression vid den andra intervjun hos kvinnorna. Hos männen var sambandet svagt och inte signifikant.

I ett avseende rapporterade männen högre socialt stöd än kvinnorna, nämligen från sin partner. Det tycks alltså som om kvinnor också ger mer socialt stöd än män.

Forskarna skriver att annan forskning visar att personliga relationer är viktigare och högre värderade av kvinnor än av män. Det pågår en diskussion om huruvida detta betingas av medfödda evolutionärt betingade anpassningsstrategier eller om det beror på könsskillnader i uppfostran. De påpekar vidare att deras studie kanske inte mätte sådana sociala relationer som värderas högre av män, till exempel gemensamma aktiviteter.

Källa: American Journal of Psychiatry 2005;162:250-256.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida