”Specialistutbildningen måste ändras”

Specialistutbildningen för sjuksköterskor måste förändras för att säkra kunskapsutvecklingen i vården. Högskoleverkets rapport visar tydligt att man behöver fortsätta att bena ut frågan.?

27 oktober 2010

Vårdförbundet har sedan länge påpekat behovet av en översyn av sjuksköterskornas specialistutbildning. I början av oktober lämnade vi remissvar på Högskoleverkets rapport Sjukskötersk­ors specialistutbildning — vilket slags examen? Rapporten ger inget entydigt svar på hur specialistutbildningen ska se ut i framtiden, utan visar snarare på behovet av att arbetet i frågan forsätter. ?

Det finns många områden som behöver förtydligas innan man hittar en bra lösning. Till exempel anser Vård­förbundet att specialistsjuk-sköterskeexamen fortsatt ska vara en yrkesexamen på avancerad nivå med fördjupning inom sjuksköterskans huvudområde omvårdnad. ??

En helt avgörande fråga är att villkoren under specialistutbildning avsevärt måste förbättras. I dag finns inga ekonomiska incitament att genomgå en specialistutbildning. Det blir en ren förlustaffär för sjuksköterskan. Särskilda anställningar under specialistutbildning behöver inrättas och en organisation med studierektor/klinisk lektor som utbildningsansvarig i verksamheten behöver införas.?

För att specialistsjuksköterskan ska ha möjlighet att bidra med sin kunskap fullt ut i verksamheten ska anställningen ange ett tydligt uppdrag med tydliga mandat. Lönen ska återspegla bidraget till verksamheten och svara mot den fördjupade kunskapen. ??

Sveriges brist på specialistsjuksköterskor kan användas som en mycket tydlig symbolfråga för att visa hur värderingen av alla våra fyra professioner ser ut i samhället. Det måste löna sig att utbilda sig, oavsett om man arbetar inom vården eller någon annan sektor. Det måste löna sig att utveckla vården, att göra vården säkrare och att ge befolkningen möjligheter till en bättre hälsa. ?

Att specialistutbildningen för sjuksköterskor går i takt med vårdens kunskapsbehov, att utbildningen blir betald och att en rejäl löneökning väntar efter avslutad utbildning är ett stort och viktigt steg framåt för värderingen av vår kunskap. Våra professioners roll som kunskapsbärare i vården stärks. Och det påverkar värderingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida