Stärkt patienträtt i nya lex Maria

2 september 2002

Patienten ska ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelser som anmäls enligt lex Maria. Det är en av nyheterna i de föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft den 1 augusti. Nytt är också att det ställs krav på att vårdgivaren tar ett utökat ansvar. Vårdgivaren ska se till att den person som utses som anmälningsansvarig enligt lex Maria också har en nyckelroll och en strategisk ställning i verksamhetens kvalitetsarbete.

? Den anmälningsansvarige ska ha överblick över kvalitetsarbetet och vara känd och ha legitimitet i verksamheten och inte fungera bara som en brevlåda för avvikelserapportering, som det kan vara på vissa ställen i dag, säger Gunnar Östling på Socialstyrelsen.

Tidigare anmäldes alla lex Maria-ärenden på samma blankett. Hädanefter ska anmälningar om allvarlig skada göras på en blankett, medan anmälan om risk för allvarlig skada ska göras på en annan. Det innebär att det blir tydligare för Socialstyrelsen vad som faktiskt har inträffat, vilket i sin tur gör att handläggningen kan effektiviseras.

? Det innebär absolut inte att vi bagatelliserar risker, däremot kan vi ofta avsluta ärendet snabbt när vi ser att det redan är åtgärdat, förklarar Gunnar Östling.

Lex Maria-bestämmelserna finns dels i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och dels i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (sosfs 2002:4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida