Staten överens om nytt samarbetsavtal

Ett nytt samarbetsavtal på det statliga området innebär bland annat att det nya Medlingsinstitutet inte kommer att ha någon funktion under de statliga löneförhandlingarna.

Grunden i det nya avtalet är att parterna, arbetsgivare och fack, gemensamt ska arbeta för att stärka den statliga verksamheten och skapa förutsättningar för goda arbetsvillkor för de anställda. De är också överens om behovet av kontinuerlig utveckling och förnyelse för att uppfylla de nödvändiga kraven på effektivitet och kvalitet i takt med förändringarna inom andra sektorer i samhället.

I avtalet sägs att en samarbetskommitté ska bildas, med representanter för både arbetsgivare och fack, samt med fristående och opartiska ordförande och vice ordförande. Kommittén ska arbeta för att de centrala förhandlingarna ska bli konstruktiva.

Ett samarbetsråd ska också inrättas, också med representanter för både arbetsgivare och fack. Rådets uppgift är att »underlätta förverkligandet på lokal nivå av sådant som de centrala parterna överenskommit i ramavtalen«.

Reglerade förhandlingar
I samarbetsavtalet finns noga reglerat hur löneförhandlingarna ska genomföras. En tidsplan ska fastställas senast tre månader innan det gamla avtalet upphör med målet ett nytt avtal ska vara klart när det gamla går ut. Om parterna inte kan enas om en tidsplan, ska den fastställas av samarbetskommittén. När tidsplanen är klar ska alla yrkanden lämnas till både motparten och samarbetskommittén. Några nya yrkanden, med vissa undantag, får inte lämnas efter det att de centrala förhandlingarna inletts. Om någon begär medling, ska opartiska medlare omedelbart utses av kommittén.

Om någon tänker varsla om stridsåtgärd måste både motparten och samarbetskommittén informeras om detta samt skälen innan varslen läggs. Om medling inte tidigare inletts, är det samarbetskommitténs uppgift att koppla in medlare. I och med att medlare kallats in får varken nya stridsvarsel läggas. eller stridsåtgärd påbörjas. Samarbetskommittén har också rätt att besluta om fortsatt medling samt att skjuta upp varslade stridsåtgärder (dock i längst 14 kalenderdagar).

Kan förlora retroaktivitet
Skulle facket vidta stridsåtgärder blir konsekvensen att dess medlemmar riskerar att förlora rätten till retroaktiv lön och andra anställningsförmåner.

Det här samarbetsavtalet liknar i mycket liknande avtal inom landsting och kommuner. Samarbetsavtal finns även på det privata området, till exempel inom industrin. Genom att staten nu kommit överens förlorar det av riksdagen beslutade Medlingsinstitutet ytterligare ett verksamhetsområde. Medlingsinstitutet har därmed blivit ytterligare avlövat och det finns inte mycket kvar för att motivera dess verksamhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida