Stor satsning på att minska vårdskador

Fram till 2009 ska antalet vårdrelaterade infektioner i svensk hälso- och sjukvård halveras. Det är ett av de viktigaste målen i den nationella satsning på förbättrad patientsäkerhet som landstingen tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKL nu drar igång.

10 oktober 2007

Det var i våras i samband med Vitalismässan (om it i vården) i Göteborg som SKL, Sveriges kommuner och landsting, avslöjade att de förberedde en större kampanj i syfte att stärka patientsäkerheten inom vården. Sedan dess har landstingen fått fundera kring vilka områden som de tycker är viktigast att satsa på. Resultatet blev följande sex områden.

  • Förebygga urinvägsinfektioner.
  • Förebygga infektioner vid central venkateter.
  • Förebygga sårinfektioner efter operation.
  • Genom läkemedelsavstämning förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in eller ut eller byter vårdenhet.
  • Förebygga fallskador i samband med vård.
  • Förebygga trycksår i samband med vård.

 

Alla landsting ska satsa på att förebygga infektioner samt ytterligare minst ett av de andra områdena. SKL kommer under hösten att erbjuda landstingen så kallade åtgärdspaket med praktiska tips och åtgärder som kan användas för att genomföra arbetet på lokal nivå.

? Mycket handlar om känd kunskap som ska tillämpas fullt ut nu, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

Exempel på åtgärder som föreslås för att förebygga urinvägsinfektioner är exempelvis att urinkateter alltid ska vara ordinerad av läkare, att det ska finnas en korrekt indikation för antibiotika och val av antibiotika samt att endast slutna system för uppsamling av urin ska användas.

De tre första insatsområdena kan räknas till kategorin vårdrelaterade infektioner. Enligt Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, drabbas i genomsnitt var tionde patient som vårdas på sjukhus av en infektion som måste behandlas med antibiotika. Målet är att halvera den siffran fram till år 2009, då landstingen och regionerna också ska ha byggt upp egna system för att kunna följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Fram till dess kommer SKL att göra egna uppföljningar två gånger per år under 2008 och 2009.

Hur många människor som varje år skadas i vården är det ingen som har någon bra koll på. Oftast saknas jämförbar statistik. Det gör det också svårt att mäta vad som blir resultatet av en sådan här satsning. Det är bara för vårdrelaterade infektioner som SKL har lyckats få fram statistik som gör det möjligt att följa utvecklingen. För trycksår, fallskador och läkemedelsfel saknas liknande statistik.

? Men ingenting hindrar att vi jobbar med saker som det inte går att mäta resultatet av, säger Håkan Sörman.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida