Stora skillnader mellan sjukhus

Mängden strålning som ges vid olika sjukhus varierar kraftigt. En undersökning som Strålskyddsinstitutet lät göra visar på upp till 18 gånger större stråldos vid det sjukhus som gav mest.

9 april 2001

Strålskyddsinstitutet, SSI, uppmanade våren 1999 landets tillståndshavare för röntgen (främst landsting men också privata enheter) att mäta stråldoserna från ett antal vanliga röntgenundersökningar. Sjukhusen levererade resultat från ungefär 8 000 undersökningar med vanlig röntgen, datortomografi och mammografi.

Skillnaderna mellan stråldoserna från vanlig röntgen och datortomografi var betydande. För vissa undersökningar var de högsta doserna mer än 18 gånger högre än de lägsta.

– Vissa skillnader kommer man inte ifrån, säger Wolfram Leitz, strålskyddsexpert på SSI. Det kan bero på utrustningen, patienten, vanan hos den som arbetar med utrustningen. Men om man använder en 15 gånger högre stråldos för en undersökning på ett sjukhus än på ett annat, då använder man inte röntgenutrustningen optimalt!

De som låg högst uppmanades att vidta åtgärder för att sänka nivåerna. Nu börjar rapporterna om vilka åtgärder som vidtagits komma in till ssi. På vissa sjukhus har man lyckats minska stråldoserna ordentligt, medan andra nästan inte har åstadkommit några minskningar alls.

– Fast egentligen är inte det siffervärde vi sätter som är det mest betydelsefulla, utan att man verkligen mäter och jämför sig med andra sjukhus. Då händer det saker med stråldoserna, säger Wolfram Leitz.

Undersökningen från 1999 visar att spridningen är minst när det gäller mammografi. Där är det högsta värdet tre gånger så högt som det lägsta. Stråldoserna inom mammografi har SSI övervakat i ungefär 20 år. Till det har säkert bidragit den ständigt pågående diskussionen om nyttan av mammografi-undersökningarna.

När det gäller röntgenundersökningar är spridningen mellan olika sjukhus betydligt större. För urografin är det en skillnad med en faktor 12 – från 1 mSv per undersökningstillfälle till 12.

När det gäller datortomograferna är skillnaden mest beroende på vilken typ av apparat man använder, då röntgen-sjuksköterskornas möjlighet att påverka stråldosen är liten. Apparater från General Electric ger relativt små doser, medan Philips är mer högstrålande och de andra fabrikaten ligger däremellan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida