Strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

Ur patientsäkerhetssynpunkt är förebyggande av vårdrelaterade infektioner väldigt angeläget. Det säger Inger Riesenfeld-Örn vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet, apropå den strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar, som riksdagen beslutade om i går.

En del i strategin är att det i hälso- och sjukvårdslagen uttryckligen ska stå att vården ska vara av god hygienisk standard. Lagändringen träder i kraft 1 juli.

Inger Riesenfeld-Örn tycker att det är bra att det nu kommer på pränt.

? Det har i och för sig väl ansetts ingå i att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling, men det är bra att det nu sägs uttryckligen eftersom det är en så viktig patientsäkerhetsfråga.

Projekt för bättre vårdhygien

Socialstyrelsen är redan igång med flera projekt som ska förebygga vårdrelaterade infektioner. De handlar om att hjälpa kommunerna att hitta sätt att förbättra vårdhygienen. Och i höst ska landstingens hälso- och sjukvård granskas.

I samarbete med samtliga regionala tillsynsenheter planeras tillsyn över hur system för att förebygga vårdrelaterade infektioner fungerar. Det kan exempelvis gälla att det finns riktlinjer för hygienrutiner och tillgång till hygienexpertis.

I strategin sägs också att:

? Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvården.

? Smittskyddsinstitutet ska se över övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning.

? Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekterna av antibiotikaanvändningen.

Regeringen eller Socialstyrelsen kommer att få ge ut föreskrifter om innehållet i anmälningar av smittsamma sjukdomar när det gäller uppgifter som är av betydelse för smittskyddet.

Smittskyddsläkarnas ansvar ska förtydligas i smittskyddslagen. Lagändringen träder i kraft 1 juli.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida