Sture Nordh TCOs nye ordförande

Vårdförbundet fick stöd för sin motion om folkhälsoarbete på den TCO-kongress i juni som valde Sture Nordh till ny ordförande efter Inger Ohlsson.

TCO-kongressen blev stillsam. Enigheten var stor och ett fåtal invändningar fördes fram från talarstolen. Flera motioner behandlades, bland annat Vårdförbundets om folkhälsa. Förbundet yrkade att tco dels ska verka för ett mer aktivt folkhälsoarbete i Europa under den period år 2001 som Sverige är ordförande i eu, dels för en minskad användning av tobak (enligt världshälsoorganisationen who orsakar tobaksprodukter varje år 1,2 miljoner dödsfall i Europa och en minskad användning är enligt who den viktigaste åtgärd ett land kan verka för när det gäller att befrämja folkhälsan och den ekonomiska utvecklingen). Dessutom ville Vårdförbundet att tco ska verka för folkhälsomål som har betydelse för arbetslivet.

I sitt yttrande över motionen ställde tco-styrelsen upp på yrkandena och kongressen sa också ja till Vårdförbundet förslag.

Kongressen biföll också Vägval TCO, styrelsens förslag om hur tco ska arbeta de närmaste åren. Där sägs bland annat att styrelsen tillsammans med de enskilda medlemsförbunden bör arbeta för att tco ska bli en effektivare påverkansorganisation och att samarbetet med akademikerorganisationen Saco ska intensifieras så att det skapas »förutsättningar för en ny centralorganisationsstruktur för förbund inom tco och Saco«.

Vägval TCO innebär också att antalet styrelseledamöter i tco minskas från 16 till 11. För att de förbund som inte får någon representant i styrelsen inte ska hamna utanför det löpande arbetet inrättas ett nytt organ, en ordförandekonferens med alla tco-förbundens ordförande. Sådana konferenser ska hållas minst fyra gånger om året.

TCO fick en ny ordförande efter Inger Ohlsson, som avgick efter knappt fem år för att bli generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Nye ordföranden, Sture Nordh, har bland annat varit ordförande i Kommunaltjänstemannaförbundet sktf och statssekreterare i socialdepartementet.

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall omvaldes som ordinarie ledamot och Vårdförbundets vice ordförande Helena Johanson omvaldes som suppleant.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida