Svensk minister säger nej till WHO-kongress

Sjuksköterskors och barnmorskors ledande roll i arbetet för en jämlikare hälsa i Europa ska diskuteras vid en WHO-konferens i München. 51 ministrar är inbjudna, men Sveriges socialminister Lars Engqvist uteblir.

Vad Lars Engqvist då missar är fortsättningen på världshälsoorganisationens, who:s, första ministerkonferens i Wien 1988. Där konstaterades det att sjuksköterskor och barnmorskor, trots att de utgör majoriteten av »hälsoarbetarna« i de flesta av regionens länder, misslyckats med att påverka den nationella hälsopolitiken och att bli erkända som professionella medlemmar i hälsovårdsteamet.

Ministrar möts i juni
Efter den första ministerkonferensen arbetade who:s europaregion fram dokumentet Hälsa 21 som är en anpassning av 1970-talets vision Hälsa för alla år 2000 till det nya årtusendets hälsoutmaningari Europa.

1998 ställde sig Europas regeringar bakom dokumentet och i mitten av juni möts ministrarna i en andra konferens. Ett av målen är att få de deltagande ministrarna att förbinda sig att åstadkomma de förändringar som på deras nivå krävs för att förverkliga målen i Hälsa 21.

Ökade hälsoklyftor i Europa
Hälsoklyftorna har ökat markant i Europa de senaste åren, både inom och mellan länderna. Det konstateras i Hälsa 21. Dokumentet omfattar flera mål för kampen mot ohälsa och för jämlikhet, samtidigt som ett resultatinriktat hälsoarbete och ett områdesövergripande agerande mot socioekonomiska hälsofaror betonas.

Sjuksköterskor och barnmorskors viktiga roll i hälsoarbetet framhålls särskilt. Genom sitt kunnande och sin expertis lämnar dessa yrkesgrupper – som strateger, chefer, utbildare och kliniskt verksamma i vitt skilda verksamheter – stora bidrag till att förverkliga målen i Hälsa 21.

Konferensen ska diskutera vilka olösta hinder det är som hejdar barnmorskor och sjuksköterskor från att mer kraftfullt möta befolkningens behov av hälso-
vård livet igenom. Man kommer också att försöka nå enighet kring hur det faktiska folkhälsoarbetet i Europa ska se ut i framtiden.

»Familjesköterska«
Konferensen kommer också att diskutera hur who:s idé om »family health nurse« ska förverkligas – fundera på finansieringen av den, på vilka eventuella behov av lagändringar som kan behövas, samt hur »familjesköterskan« ska samarbeta med närliggande yrkesgrupper.

I vår har Europas sjuksköterske- och barnmorskeorganisationer startat en kampanj där medlemmarna erbjuds skriva under på att de vill arbeta för Hälsa 21-målen och köpa ett regnbågsformat hjärta att fästa på kragen.

På konferensen i München kommer de dittills insamlade namnunderskrifterna att överlämnas i samband med en ceremoni, där de närvarande kan svära samma ed.
Se där vad ministern går miste om!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida