Tar fram riktlinjer för bröstkomplikationer

Behandlingen vid olika typer av amningsbesvär kan skilja kraftigt från en vårdgivare till en annan. Även inom en och samma personalgrupp kan mamman få motstridiga svar på sina frågor.

För att råda bot på olikheterna har sjukhusen i Stockholm beslutat att tillsammans utarbeta ett gemensamt vårdprogram för ammande mödrar med bröstkomplikationer.

? Det finns väldigt skilda åsikter om amning och många känner inte till att det faktiskt finns klara definitioner för olika typer av bröstkomplikationer.

Det säger Kristin Svensson, specialistbarnmorska i amning vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm och ordförande i Amsak, Amningssakkunniga i Stockholms län.

Överbehandling
? Det som allmänt brukar beskrivas som mjölk-stockning kan i realiteten handla om fyra olika tillstånd som alla ska behandlas olika, fortsätter Kristin Svensson.

? Det är vanligt att mamman överbehandlas. Både med antibiotika och med olika omvårdnadsåtgärder. Studier har visat att det i realiteten bara är 40 till 50 procent av alla mammor som kommer in med rodnat, svullet bröst och hög feber som verkligen är i behov av antibiotika.

Amsak bildades hösten 1999 och består av barnmorskor och läkare inom obstetrik och gynekologi från samtliga fem sjukhus
i Stockholms läns landsting.

Vill öka kunskapen
Gruppens syfte är att organisera amningsverksamheten i länet, att utforma gemensamma riktlinjer och att öka kunskaperna kring amning. Ett av målen är att få fram ett vårdprogram och utarbeta strategier för hur kvinnor med amningsproblem eller bröstkomplikationer ska bemötas på ett professionellt sätt.

Ett annat mål är att all personal i vårdkedjan ska ha aktuell amningskunskap. I vårdkedjan ingår mödravården, förlossningen, barnklinikerna och barnavårdscentralerna.

? Det räcker inte med att barnmorskorna kan det här. All personal måste erbjudas utbildning, säger Kristin Svensson.

? Även kuratorer, psykologer och nutritionister behöver vara uppdaterade för att kunna möta de här mammorna på ett professionellt sätt. I dag ger de ofta råd utan att riktigt tänka sig för och utan att fråga mamman vad andra har sagt till henne.

Lika bra med flaska
? Många tycker inte att det är så viktigt att amma utan tycker att det går lika bra med flaska. De har svårt att se vilka lösningar som finns på olika problem och vill i all välmening ?skydda? mamman och barnet från ytterligare komplikationer, säger Kristin Svensson.

Programförslag
Strax före årsskiftet var gruppen klar med ett första förslag till omvårdnadsprogram. Tanken är att det ska träda i kraft senare i år för att sedan revideras fortlöpande.

Programmet är baserat på vetenskapliga studier och består av en faktadel och en behandlingsdel, med tydliga definitioner och åtgärdsprogram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida