TCO- krav på mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska gälla alla människor från födseln i lika stor utsträckning. Det säger TCO till regeringskansliet inför arbetet med en svensk nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.

6 november 2000

I maj tillsatte demokratiminister Britta Lejon en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter. Planen har som utgångspunkt fn:s förklaring om mänskliga rättigheter. En rad myndigheter och organisationer har fått möjligheter att lämna sina synpunkter på vad de anser ska finnas med i handlingsplanen, bland annat tco.

Och det är en hel katalog tco tar upp i sitt svar till Britta Lejon – utarbetat av Vårdförbundets tidigare vice ordförande Helena Johansson, nu anställd på tco.

Så här skriver tco: »Insikten om att mänskliga rättigheter är odelbara och beroende av varandra bör vara genomgående i handlingsplanen« och tar sedan upp en rad viktiga frågor, bland annat:

*Ett minimikrav är att konventioner som Sverige skrivit under ska efterlevas. Så är det inte i dag, menar tco, eftersom Sverige genom att avvisa människor till länder där de riskerar tortyr »är det land som har flest fällande utslag av alla stater som tillträtt tortyrkonventionen«.

Bekämpa all diskriminering
*Alla regerings- och myndighetsförslag ska innehålla en analys av konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna.

*En huvudpunkt bör vara att bekämpa all form av både direkt och indirekt diskriminering.

*Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att vidta åtgärder som avskaffar all diskriminering av kvinnor och att underlätta avskaffandet av osakliga löneskillnader som beror på kön.

*En analys ska göras över vilka åtgärder som behöver vidtas och förslag läggas som innebär att funktionshindrade får möjlighet att delta på lika villkor som andra i samhällslivet.

*Handlingsplanen ska slå fast att arbetet mot rasism och främlingsfientlighet ska innefatta både åtgärder som ökar människors kunskap och åtgärder som riktas direkt mot grundorsakerna till rasism och främlingsfientlighet.

*Staten bör ta ett större ansvar för att fn:s barnkonvention efterlevs och staten och kommunerna ska tillsammans utforma handlingsplaner som möjliggör uppfyllandet av konventionens krav.

*Asylprocessen behöver förenklas för ensamkommande flyktingbarn eftersom »de har blivit allt vanligare under 90-talet«.

*Åtgärder bör vidtas för att stärka de anställdas integritet och yttranderätt på arbetsplatsen.

*Handels- och biståndspolitik kopplas samman med garantier för mänskliga rättigheter.

*Ett minimikrav vid offentlig upphandling bör vara att den som lämnar ett anbud måste åta sig att respektera mänskliga rättigheter.

Nu ska Britta Lejons arbetsgrupp bearbeta alla svar och börja utarbeta handlingsplanen. När arbetet kommer att vara klart är ännu ovisst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida