Tema Vård i hemmet

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Vård i hemmet, som du kan beställa fr o mden 3 mars 2008 genom att klicka på länken till höger.

29 februari 2008

Högre krav på respekt i hemmet
I sitt eget hem är den sjuke autonom och bestämmer själv. När vårdpersonalen stiger in med blöjpaket och vill installera en ryggsparande lyft kan det bli kollision. Lyhördhet och kompromissvilja är nödvändigt.

»Föräldrar har större resurser än vi tror«
Neonatal hemsjukvård innebär stora vinster för föräldrarna. Väl hemma får de tilltro till sina resurser, blir mer ansvarstagande och vågar mer, enligt en magisteruppsats vid Lunds universitet.

Drömmen är att bli en känd designer
För Emelie har skolan prioritet ett. Mode och design är hennes stora intressen och det gäller att hinna lära sig så mycket som möjligt. Och sjuksköterskorna bistår med att planera så att respiratorbytet inte kolliderar med skolan.

ASIH-barnteamet utgör barnets hela vårdkedja
Mycket teknik, men ofta är sjuksköterskorna i den avancerade hemsjukvården för barn i Sundsvall lyssnare.

»Måste se glädjen som barnet ger«
Det krävs en personlig filosofi och en humanistisk människosyn för att stödja föräldrar till barn med grav funktionsnedsättning. Ett avgörande stöd är om de professionella visar i ord och handling att barnet är betydelsefullt även för dem. 

De osynliga barnen börjar bli synliga
Barn till psykiskt sjuka föräldrar är i riskzonen för att själva utveckla psykiska
problem. Med bättre samarbete mellan socialtjänst och vuxenpsykiatri kunde fler skyddas. 

Familjer får hjälp att tala om psykisk ohälsa
I Sverige sprids nu en metod som hjälper familjer att bryta tystnaden kring föräldrars psykiska hälsa.

Akutpsykiatri i hemmet
I västra Östergötland ersätter hemsjukvårdens mobila omvårdnadsteam den psykiatriska akutsjukvården. Genom att patienterna tidigt får vård i hemmet behöver de flesta ingen slutenvård. 

Samverkan i stället för revirtänkande
För att vården av personer med psykiskt funktionshinder ska fungera behövs
en god samverkan mellan kommun och landsting, säger Annabella Magnusson,
sjuksköterska och forskare.

Sjuksköterskor vill inte bo granne med psykiskt sjuk
Psykiatrireformen i mitten av 1990-talet syftade till att öka psykiskt funktionshindrades möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.  

Riskbedömningar görs bara av var tredje patient
Att riskbedöma patienter som vårdas i hemmet borde vara en självklarhet, anser psykiatrisjuksköterskan Frida Swan. Speciellt om patienterna vårdas i den öppna psykiatrin. Men inte ens där är det särskilt vanligt, visar en studie som hon och en kollega har gjort. 

Mer och bättre demensvård behövs i hemmet
Hemmet är ofta den sista trygga punkten för demenssjuka. Många vill bo kvar så länge som möjligt. Samtidigt är demensvården i hemmet minimal och har stora brister. 

Undernäring i hemsjukvård kan förebyggas med bättre rutiner
I dag saknas bra rutiner i hemsjukvården för att upptäcka patienter som är eller
befinner sig i riskzonen för undernäring. Det vill ett tvärprofessionellt nutritionsteam i Stockholm ändra på. 

I samtalet sker ett möte mellan två världar
Samtalet mellan sjuksköterska och patient är ett viktigt verktyg i omvårdnadsarbetet. Men det är lätt att missförstånd uppstår, visar en pågående studie av smärtsamtal.

Kämpaglöd hjälper gamla som vill bo hemma
Förmåga att se livets möjligheter snarare än svårigheter och avsaknad av bitterhet utmärker gamla och sjuka som klarar av att bo hemma på ålderns höst. Det visar en undersökning från Umeå universitet.

Nytt nationellt centrum för anhöriga
I oktober 2007 beslutade Socialstyrelsen att finansiera ett nationellt anhörigcentrum i Kalmar.

Palliativt kompetenscentrum i Uppsala

Samtal som »renande bad«
Hälsostödjande samtal hjälpte makar, där den ena var svårt sjuk, att prata om sin livssituation. Samtalen upplevdes som helande, men paren hade velat ha dem tidigare i sjukdomsprocessen.

Närstående till cancersjuka får kraft av mjuk massage
Mjuk hand- och fotmassage ger anhöriga och patienter en frizon från sjukdom och oro. För de närstående är det viktigt att massagen ges hemma så att de inte behöver lämna sin sjuka anhöriga ensam. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida