Tidsödande att ändra attityder

På äldreboenden runt om i landet görs numera läkemedelsgenomgångar för att höja kvaliteten på de äldres medicinering. Det är viktigt att inte bara sjuksköterskor och läkare deltar, utan även den personal som står närmast patienterna.

1 september 2003

Det anser sjuksköterskan Birgitta Sidenvall, docent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala.

I en nyligen genomförd enkätundersökning har hon studerat sjuksköterskors, undersköterskors och vårdbiträdens uppfattningar om läkemedelsgenomgångar vid sju kommunala boendeenheter i Uppsala län.

– Många, framför allt vårdbiträden, saknar ofta helt kunskaper om olika läkemedel och dess effekter. Ändå är det de som ger dem till patienterna och som tidigast ser hur de mår, beter sig och så vidare, säger Birgitta Sidenvall.

Hon delade in personalen i två grupper. Båda fick svara på en enkät om sina attityder och kunskaper om läkemedel till äldre före läkemedelsgenomgångarna samt direkt efter. En av grupperna fick dessutom besvara en enkät ett par måna-der senare.

Bara hos dem som fick svara ett par månader senare noterades en tydlig ändring av framför allt inställningen till psykofarmaka.

– Det visar att det tar tid att ändra på attityder, säger Birgitta Sidenvall.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida