Trappsteg visar kompetens

Landstinget i Västmanland har tagit fram en ny modell för kompetensutveckling för länets alla biomedicinska analytiker.

Tanken var att med en långsiktig modell stimulera anställda till kompetensutveckling och att skapa alternativa karriärvägar. Dessutom gällde det att ta fram tydliga kriterier för lönesättning samt att både kunna behålla befintlig personal och rekrytera ny.

? Det är viktigt för verksamheten att det finns kompetenta biomedicinska analytiker. En modell för kompetensutveckling kan leda till en tydligare struktur för yrket inom alla områden. Den kan påvisa kopplingen till verksamhetsutvecklingen och att detta på sikt leder till en ökad arbetstillfredsställelse och en mer positiv arbetssituation, säger Ann Cleverstam, biomedicinsk analytiker och en av de ansvariga för arbetet med modellen.

I samband med starten 1999 genomfördes en stor personalenkät inom landstinget. I den framkom ett stort missnöje med lönen och att de anställda saknade möjlighet till kompetensutveckling. Något som ytterligare visade att projektet var viktigt.

Modell som passar alla
I projektet ingick bland annat en granskning av modeller som fanns på andra ställen. Mycket av arbetet genomfördes av arbetsgrupper ute på laboratorierna. Förankringen ansågs mycket viktig liksom att modellen skulle vara giltig för både nyutbildade och de med lång erfarenhet.

? När allt var klart hade vi informationsmöten. 70 procent av alla biomedicinska analytiker deltog, berättar Ann Cleverstam.

Arbetet med att ta fram en modell tog längre tid än man trott från början.

? Det måste få ta tid. Huvudsaken var att vi kunde få med alla i arbetet, säger Ann Cleverstam.

I dag finns en basmodell i sex nivåer (nyutexaminerad, självständig under eget ansvar, fördjupade kunskaper, specialuppgifter, områdesansvar och expert). I den talas bland annat om vad som är formell och reell kompetens och att ansvar och kompetens ökar i takt med ökad praktisk och teoretisk kunskap. Dessutom finns kriterier för lön och löneutveckling.

Basmodellen gäller för all laboratorieverksamhet i länet. Den ska sedan anpassas till förhållandena inom de olika specialiteterna fysiologi, kemi, mikrobiologi och patologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida