Tre varnas för alternativmedicin

Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö ville dra in legitimationen för två sjuksköterskor.

Tre sjuksköterskor har varnats för sin alternativmedicinska verksamhet. En av dem anmäldes till ansvarsnämnden av Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping, som yrkade disciplinpåföljd för att sjuksköterskan erbjöd mineralanalyser i den verksamhet hon driver sedan 1984.

Vid en inspektion i september 1995 informerades sjuksköterskan om skyldigheten att verka enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och råddes att avstå från mineralanalyser så länge hon är legitimerad sjuksköterska. Våren 1997 konstaterade Socialstyrelsen att sjuksköterskan fortsatt arbeta som förut.

Socialstyrelsen skriver i sin anmälan att analys av olika mineraler ofta ingår i klinisk kemisk analys men att de bör göras i serum och inte i helblod. Några sjukdomstillstånd som beror på brist på kalcium och koppar och som ger symtomen trötthet, magbesvär och koncentrationssvårigheter finns inte. Att, som sjuksköterskan, ordinera dessa spårämnen mot sådana symtom strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Som sjuksköterska får hon inte ägna sig åt alternativmedicinsk verksamhet, fortsätter Jönköpingsenheten sin anmälan.

Ansvarsnämnden skriver att kravet på att utföra arbetet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är grundat av hänsyn till patientsäkerheten och har betydelse för att kvaliteten i vården ska kunna tryggas. Sjuksköterskans verksamhet med alternativmedicinska metoder kan inte anses stå i överensstämmelse med det kravet.

Dessutom uppfyller inte journalföringen kraven i patientjournallagen. Hon får därför en varning (HSAN 1624/98:A5).

Homeopati
De två andra sjuksköterskorna är anmälda av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö som yrkat indragen legitimation för båda, i ett fall alternativt disciplinpåföljd. Ärendena är nära nog identiska, de två anmälningarna likadant formulerade, liksom sjuksköterskornas yttranden – de har haft samma juridiska biträde.

Sjuksköterskorna har behandlat patienter med homeopati och sålt sådana preparat i två respektive tre år. Socialstyrelsen anser att de genom att åsidosätta kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet dels varit grovt oskickliga vid utövningen av sitt yrke, dels visat prov på dåligt omdöme, och därför är olämpliga att utöva sjuksköterskeyrket.

Ställer inga diagnoser
Sjuksköterskorna pekar i sina yttranden på ett HSAN-beslut (1056/95:12 – Vårdfacket 11/97) där ordföranden och två nämndledamöter ansåg att alternativmedicinsk metod kan godtas även när den ges av en legitimerad yrkesutövare om initiativet till behandlingen tagits av patienten, annan verksam behandling  saknas eller ges parallellt, och det inte finns någon egentlig risk med den alternativa behandlingen. Det är så de arbetar och ingen av dem ställer några diagnoser.

De hänvisar till en lagstiftningskommentar, Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar (Publica 1995) där Susanne Billum (numera regeringsråd) och Jan Sahlin skriver att det knappast får anses helt uteslutet att tillgripa alternativmedicinsk behandling, under förutsättning att det finns åtminstone någon förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den ena sjuksköterskan konstaterar också att behandlings-metoden är helt accepterad i England och Tyskland och att det finns en professur i homeopati i Schweiz. Båda påpekar att EU-parlamentet i maj förra året antog en resolution där kommissionen uppmanades påbörja ett erkännande av icke-konventionell medicin inom EU.

En av dem hänvisar dessutom till ett beslut från 1975 fattat av HSANs föregångare, Medicinalverkets ansvarsnämnd, där en läkare frias.

Läkare kan bättre
Socialstyrelsen anser att det beror på att en läkare bättre än en sjuksköterska kan ställa diagnos och avgöra om alla gångbara möjligheter verkligen använts. Sjuksköterskan får inte ens ställa diagnos, det är läkarens uppgift.

Ansvarsnämnden hänvisar till beslut från Regeringsrätten i september (se Vårdfacket 10/97) och hävdar att det där framgår att sjuksköterskor och sjukgymnaster endast i undantagssituationer har ett visst utrymme att använda alternativmedicinska metoder.

”Genom att ordinera och genomföra behandlingar med alternativmedicinska metoder och sälja homeopatiska
läkemedel samt i viss mån inte uppfylla kraven på journalföring har /sjuksköterskan/ av i vart fall oaktsamhet åsidosatt sina åligganden i yrkesutövningen”, skriver nämnden i båda besluten  (HSAN 136/98:B3 och HSAN 140/98:A1).

I stället för indragen legitimation fick de två sjuksköterskorna var sin varning. Två av nämndens ledamöter ansåg dock att legitimationerna borde ha dragits eftersom sjuksköterskorna inte arbetar utifrån det krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som gäller för legitimerade yrkesutövare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida