Tydliga mål för Värmlands ombud

Med ett nätverk av strategiska omvårdnadsgrupper vill landstinget i Värmland sprida information och bygga upp kunskapsbanker.

3 februari 2006

Omvårdnadsombud är ingenting nytt i svensk sjukvård. På så gott som varje avdelning finns det i dag ombud för allt från sår och smärta till hygien och nutrition.

Men deras roll är ofta otydlig och i regel saknas mål för vad de egentligen ska göra.

– Genom att ge ombuden specifika uppdrag försöker vi att strukturera omvårdnadsutvecklingen i landstinget på ett mer handfast sätt, säger Marianne Inde, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare i landstingets utvecklingsstab.

Tanken är att varje ombud numera ska jobba på kontrakt. I kontraktet, som skrivs i samförstånd med avdelningschefen, står tydligt angivet vilket ansvar ombudet har. Dit hör att hålla sig uppdaterad inom sitt kompetensområde, introducera nya medarbetare i enhetens rutiner och att årligen skriva en enkel verksamhetsplan med tydliga mål och delmål. I en verksamhetsberättelse beskriver de sedan hur resultatet blev. Varje enskilt ombud har rätt att skapa en arbetsgrupp på sin avdelning eller mottagning.

På sjukhusen i Karlstad, Arvika respektive Torsby arrangeras nätverksträffar två gånger per termin. I dessa lokala råd träffas ombuden från de olika avdelningarna för att utbyta erfarenheter, inventera behoven av utveckling inom området, ordna utbildningar, skapa metoder för uppföljning med mera.

Det finns också ett centralt landstingsgemensamt råd för varje kompetensområde med representanter från de lokala råden. Dessa har ofta specialkompetens inom området och målet är att minst en person med minst magisterexamen ska finnas med i varje landstingsgemensamt råd. Rådens uppgift är bland annat att bevaka aktuell forskning och nationella riktlinjer inom området och att sprida kunskapen vidare till de lokala råden.

Kontakt: marianne.inde@liv.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida