Ungas psykiska ohälsa ska mätas nationellt

Motsvarar larmrapporterna om barns och ungdomars psykiska ohälsa verkligheten? För att få heltäckande data föreslår Socialstyrelsen att nationella mätningar införs från och med nästa år.

Allt fler unga söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin och sedan början av 1990-talet har larmen om en ökande psykiska ohälsa bland barn och ungdomar avlöst varandra.

Men om de verkligen mår sämre eller om det beror på att vuxna i deras omgivning blivit bättre på att upptäcka tecken på ohälsa, att de ungas vilja att söka hjälp har ökat, att elevvården har blivit sämre eller om det har andra orsaker är det ingen som vet.

För att få veta hur det faktiskt förhåller sig gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att förebereda återkommande mätningar. I dag överlämnade Socialstyrelsen sin rapport.

Epidemiologisk bevakning

Som en del av uppdraget har pilotstudier genomförts de senaste två åren bland elever i årskurs sex och nio i 21 av landets kommuner. Totalt 10 000 barn och ungdomar deltog ? mellan 85 och 90 procent av dem som erbjöds ? i en självskattningsenkät.

Pilotstudiernas syfte var att dels se om massundersökningar är genomförbara, dels se om sådana enkäter ger information som är relevant och användbar – både för epidemiologisk bevakning och som underlag för lokalt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Även om studierna har koncentrerats på metodologiska och organisatoriska frågor framgår det av dem att de psykosomatiska besvären ökar med åldern, drabbar flickor ofta än pojkar, varierar med geografiska områden eller stadsdelar och att barn till utlandsfödda har mer besvär än barn med svenskfödda föräldrar.

Frivilligt deltagande

I den rapport om uppdraget som i dag överlämnades till regeringen föreslår Socialstyrelsen att liknande undersökningar från och med nästa år görs vart tredje år bland alla elever i årskurs sex och nio. Det innebär att 200 000 barn nås varje gång.

Deltagandet ska vara frivilligt och datainsamlingen ska ske genom att ett frågeformulär besvaras anonymt i klassrummet under en lektionstimme.

Socialstyrelsen föreslår att resultaten från datainsamlingarna presenteras via ett interaktivt webbprogram ?Hur mår barnen i Sverige??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida