Upptäcka misshandel lika viktigt som vård

Det kan vara livsavgörande för misshandlade barn att vårdpersonal upptäcker dem, påpekar Kommittén mot barnmisshandel i sitt slutbetänkande.

Barn och ungdomar som misshandlas kan dyka upp var som helst i vården. Som patienter eller som barn till patienter. Kommittén föreslår i sitt slutbetänkande Barnmisshandel, att förebygga och åtgärda (sou 2001:72) att nya paragrafer om barnets bästa och om samverkan förs in i hälso- och sjukvårdslagen (hsl) och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (lyhs). Den vill också att
det ska finnas krav på kunskaper om barns förhållanden i målbeskrivningarna för vårdutbildningar, och att definitionen av begreppet barnmisshandel vidgas.

Att vården anmäler när barn antas fara illa kan vara lika viktigt som ett gott medicinskt omhändertagande men ofta bortser personalen från anmälningsplikten. Känslomässigt motstånd och en allmän tendens till identifikation med föräldern tycks vara det största hindret.

Att kunna se och tolka de tecken som finns ställer stora krav på personalen. Kommittén föreslår därför att vägledande rutiner utvecklas. Inom exempelvis akutsjukvården kan man behöva fundera över hur barn till misshandlade kvinnor har det. Forskning visar att barn och ungdomar i familjer där våld förekommer ofta själva far illa – 200 000 barn lever i sådana familjer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida