Utbildad personal gör åldringar piggare och lättare att vårda

Om vårdpersonalen i äldrevården får relevant utbildning och handledning behåller de gamla sina funktioner längre och blir inte lika tunga att vårda.

Det säger Mona Kihlgren, professor och chef för Centrum för omvårdnadsvetenskap vid universitetssjukhuset i Örebro.

I 15 år har hon arbetat med interventioner och stöd till personal i äldrevården, i akt och mening att visa vårdarbetets värde. I den senaste studien har två boenden jämförts med ett tredje kontrollboende.

Vid de två boenden där interventionsstudien genomfördes har personalen fått utbildning om de patientgrupper de vårdar, om allmänmänskliga behov och om individerna. I anslutning till utbildningen har personalen under två år fått handledning av doktoranderna i att knyta den nya kunskapen till Kalle och Anna och deras behov.

Innan studien startade bedömdes de gamlas funktioner och hjälpbehov. Bedömningen låg sedan till grund för en vårdplanering.

Om hjälpbehovet ändras revideras vårdplanen.

? Den största vinsten är att personalen blir sampratad och att det finns nedskrivet vad Anna vill och behöver, betonar Mona Kihlgren.

Gått upp i vikt
Efter interventionerna har de boende gått upp i vikt och de har bättre motorisk och social förmåga än kontrollgruppen. adl-funktioner och intellektuell förmåga har försämrats mindre i interventionsgruppen och de är mindre ängsliga, mindre förvirrade och har högre sinnesstämning än de gamla i kontrollgruppen. Även vårdarnas förhållningssätt, kommunikation och dokumentation har blivit bättre.

? I mötet med exempelvis en hjärnskadad person, som har en fördröjning i sin uppfattningsförmåga, kan vi se att personalen är tydligare, ofta agerar som förebild och tar en sak i taget. Det får ta den tid det tar för patienten att uppfatta och svara på det som sägs, säger Mona Kihlgren.

Nästa steg är att forskningsresultaten kommer de gamla tillgodo. Där menar Mona Kihlgren att sjuksköterskorna har ett ansvar eftersom de ofta är lärare och ledare för övrig vårdpersonal. Men hon ser också forskarnas viktiga roll, att ge beslutsfattarna bra underlag för sina beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida