Utbildningsbevis också till icke behöriga

Den som klarat studierna ska få ett examensbevis som visar det. Självklart, kan tyckas, men så har ofta inte varit fallet för den som gått en uppdragsutbildning men inte haft den formella behörigheten till studier på högskolenivå.

4 februari 2002

Bland de drabbade finns många sjuksköterskor som har gått den »gamla« sjuksköterskeutbildningen utan att ha fullständiga gymnasiebetyg (till exempel de som gått gymnasiets vårdlinje och sedan fortsatt med sjuksköterskeutbildningen).

I en enkätundersökning som Högskoleverket gjorde förra året visade det sig att tolv av arton tillfrågade skolor tolkade reglerna om »kvalitet i uppdragsutbildningen« så att de som formellt inte var behöriga heller inte skulle få några examensbevis. Det gällde universiteten/högskolorna i Karlstad, Kalmar, Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen, Växjö, Umeå, Halmstad, Skövde, Mitthögskolan, Uppsala och Karolinska institutet, dessutom Sveriges Lantbruksuniversitet. Bara fyra utfärdade utbildningsbevis: Kungliga tekniska högskolan och Lärarhögskolan i Stockholm samt Stockholms och Örebro universitet. Svaren från högskolorna i Gävle och Dalarna gick inte att tolka.

Misstolkning
Nu har regeringen i propositionen om den öppna högskolan, som lämnades till riksdagen i november, klargjort att högskolor och universitet misstolkat bestämmelserna. »En sådan tillämpning av bestämmelsen var inte regeringens avsikt och är svår att förena med dess ordalydelse. Ordet kvalitetskrav syftar på uppdragsutbildningen och att den ska hålla samma kvalitet som den grundläggande högskoleutbildningen och inte på huruvida studenterna har den formella behörigheten för kursen eller programmet«, skriver regeringen bland annat. Förordningen om uppdragsutbildning kommer att förtydligas på den här punkten.

Vad ska den göra som blivit nekad examensbevis? Överklaga är naturligtvis möjligt men sannolikt föga framgångsrikt – någon bestämmelse om överklaganden finns helt enkelt inte i förordningen om uppdragsutbildning. Rådet från Mikael Herjevik på Överklagandemyndigheten (som alltså bara gäller reguljära studenter vid högskolor och universitet) är att be den skola man gått på att överpröva sitt beslut. Någon retroaktivitet för den riktiga tolkningen finns inte inskriven i regeringens proposition.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida