Utredning klar om palliativ vård

5 mars 2001

Alla ska erbjudas palliativ vård och alla ska få välja var de vill vårdas och dö.

Ingen ska behöva dö i ensamhet, skriver kommittén om vård i livets slutskede som lämnade sitt betänkande (Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut, sou 2001:6) till regeringen i slutet av februari.

Patienter som vårdas hemma ska ha tillgång till stöd dygnet runt och möjlighet till stödplatser.

Personal i varje primärvårdsområde/kommundel, främst läkare och sjuksköterskor, ska få särskild utbildning för att bilda resursteam för landsting och kommuner. Palliativa kompetenscentra bör dessutom etableras och forskningen utvecklas.

Frågor som rör sorg, döende och död bör tidigt bli ett diskussionsämne i skolan och utbildning i palliativ vård ges till vårdpersonal på alla utbildningsnivåer.

I betänkandet föreslås också att lagen om betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade bör ändras så att patienter i livets slutskede undantas och avgiften för läkarbesöken slopas.

Rätten till tillfällig föräldrapenning för barn med livshotande sjukdom bör vidgas till 18 år och tidsbegränsningen tas bort, och rätten till närståendepeng öka till 90 dagar per patient.

Vägledande testamenten bör, enligt kommittén,  få mer genomslag i svensk sjukvård.

Inom fem år från riksdagens beslut bör kommitténs förslag vara realiserat. Kostnaden för genomförandet beräknas till 380 miljoner kronor om året.  Läs mer på www.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida