Valfrihet ? till vilket pris?

Vårdfacket bad partierna beskriva hur de ser på privatisering. I vissa län har stora förändringar skett, i andra mycket lite. Är det rätt av politikerna att sprida ut pengar på privatvården, om köerna ringlar långa till landstingsvården?

2 september 2002

Moderaterna:
Ja, detta borde ske i större utsträckning än i dag. Att tvinga sjuka köa för vård när det finns privata alternativ där köerna är korta är både cyniskt och inhumant. Det viktiga är att patienterna får god vård i tid ? inte vem som utför vården.

Uppluckring av landstingsmonopolet i de borgerliga landstingen har varit avgörande för att korta köerna, också för de patienter från (s)-landsting som på hemlandstingets bekostnad fått vård i stället för att stå i kö. Mångfald skapar ett mervärde. Sjuka slipper onödigt lidande och alla de kostnader som köerna är upphov till minskar.

Centern:
Genom att ge patienten valmöjligheter och ökat inflytande över behandlings- och rehabiliteringsprocessen stärks individen. Det gör i sin tur att människor mår bättre.

Ohälsa och utslagning förebyggs när människor har makt över sitt eget liv. Därför är mångfald inom vård och omsorg viktigt. Centerpartiet vill ge möjligheter för inte minst fler kvinnor att starta och driva företag inom vård och omsorg. Dessutom vill centerpartiet skapa arbetsmiljöer som gör att människor håller sig friska i stället för att bli sjuka och få vänta i årslånga vårdköer.

Folkpartiet:
När landsting använder entreprenörer och andra enskilda alternativ får dessa betalt för att utföra vård och behandling, hjälpa patienter, förkorta köer och avlasta och understödja den landstingsdrivna vården. Pengar betalas för prestation, det handlar naturligtvis inte om att »sprida ut« pengar och ändå ha vårdarbetet ogjort.

Kristdemokraterna:
Olika vårdgivare kan stimulera till nytänkande och tillföra vården nya dimensioner. Privat, kooperativa och ideellt drivna alternativ är ett viktigt komplement till den landstingsdrivna vården. Valfrihet innebär en möjlighet för patienterna att vända sig till den vårdgivare som inger störst förtroende, samtidigt som vårdpersonalen kan välja mellan olika arbetsgivare.

Tvärtemot vad frågan antyder, så har de landsting som öppnat för privata alternativ kunnat erbjuda vård med bättre kvalitet, kortare väntetider och till en lägre kostnad för samhället. Samtidigt som man kunnat erbjuda vårdpersonalen en högre arbetstillfredsställelse.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser att vården ska vara offentligt, solidariskt finansierad. Vi anser även att den ska vara demokratiskt styrd.

En mångfald av vårdgivare kan vara berikande, när det gäller mindre enheter och om det kommer underifrån, från personalen. Vi är emot utförsäljning av sjukhus, för att skydda allmännyttan. Om en förändring ska ske mot privata sjukhus, är det väljarna som avgör.

I den begränsade ekonomin vi har i dag, ser vi betydande problem om pengarna ska ta vägen via privat sektor, för att räcka till den vård som det inte räcker till i dag. Privata sjukhus har i dag ett vinstkrav på tio procent. Många diagnoser har mycket liten möjlighet att avge en vinst. Därför ser vi stora risker med privat sjukvård även ur en solidariskt synvinkel.

Socialdemokraterna:
Så får det absolut inte vara. Vi värnar om allemansrätten i vården, det får inte förekomma några gräddfiler för privata sjukförsäkringstagare. Sjukvård ska ges efter behov ? inte efter tjockleken på plånboken. Därför kan vi inte acceptera att vinstintressen släpps in på så grundläggande välfärdsområden som vården. Det är självklart viktigt att få bort köerna, den som är sjuk måste ha rätt till vård snabbast möjligt. Vi vill därför införa en vårdgaranti värd namnet. Akutsjukvård ska givetvis även i fortsättningen ges direkt. För andra ärenden ska man komma i kontakt med vårdcentralen inom ett dygn och få en läkartid inom en vecka. Ingen ska behöva vänta längre än tre månader på behandling. Den nationella vårdgarantin ska omfatta alla behandlingar och inte bara ett fåtal diagnoser.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet vill ha en solidarisk hälso- och sjukvårdsmodell i offentlig regi. Vänsterpartiet avvisar försäkringslösningar och vinstdrivande privatiseringar inom hälso- och sjukvården. Resurserna ska prioriteras efter behov och komma alla till del och så sker inte genom privatiseringar. Tillgängligheten måste garanteras, men god tillgänglighet innebär inte obegränsad valfrihet. Olika valfrihetsreformer hotar att göra vården utbuds- och efterfrågestyrd snarare än behovsstyrd. Det är oftast de resursstarka som har möjligheter att utnyttja den typen av valfrihet.

Valfrihet är viktigt men då ska den vara verklig och inte bygga på människors privata ekonomiska förutsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida