Var med och påverka vårdvalet

Vårdval i primärvården ska nu implementeras över hela landet. Att stärka vårdtagarens makt är bra, men bristerna i de vårdvalssystem som finns i dag är stora.

Eftersom utformningen av vårdvalet nu ska ske landsting för landsting så ska vi vara med och påverka där besluten fattas. Och då finns det många frågor som vi behöver fundera över. Vad kommer vårdvalet att innebära för oss som är verksamma i denna del av vården? Kan det vara positivt för vår profes-sionsutveckling och yrkesutövning? Skapar det nya möjligheter att organisera vården för en bättre resursanvändning, eller sätter det i stället käppar i hjulet?

När vi frågade våra medlemmar i Halland, Stockholm och Västmanland som har erfarenhet av att arbeta i en vårdvalsmodell, visar det sig att de anser att vårdvalet inte har påverkat vården positivt. Medlemmarna upplever att vårdvalet inte gynnar den professionella autonomin, inte ger bättre möjligheter att själv organisera arbetet och inte heller att det leder till en vård på lika villkor. I det arbete som nu ska genomföras i landets alla landsting ska vi ta med oss de erfarenheter som våra kolleger i Halland, Stockholm och Västmanland har delat med sig av.

Läs mer om undersökningen på www.vardforbundet.se.

En viktig aspekt är vad som ska vara valbart. Man ska inte enbart kunna välja läkare – det måste också vara möjligt att välja till exempel barnmorska, distriktssköterska eller sjukgymnast. I arbetet med vårdval är det också nödvändigt att det finns mål för hälsoarbetet. I vår vision lyder en av satserna: »Samhället främjar hälsa baserat på en helhetssyn.« För att kunna närma oss det målet måste vi vara med och bidra med våra perspektiv och medverka i de olika diskussioner som nu pågår kring vårdval och primärvårdens uppdrag.

Regeringen föreslår nu att fler sjuksköterskor ska få tillgång till läkemedelsförteckningen. Det är ett betydelsefullt steg mot en säkrare vård! Information om vilka läkemedel som förskrivits är mycket viktig vid bedömning av patientens hälsotillstånd. Regeringens förslag innebär att patienter på våra akutmottagningar snabbare får den hjälp de behöver.

I nuläget gäller det liggande förslaget endast akutvård. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd och fel kopplade till läkemedel måste man låta de legitimerade yrkesutövare som har ansvar för läkemedelshantering i vården få tillgång till läkemedelsförteckningen. Och det bör omfatta all vård – inte bara den akuta.

Sjuksköterskor har ett särskilt ansvar för läkemedelshanteringen i vården. Genom tillgång till läkemedelsförteckningen får de bättre förutsättningar att bidra till en säkrare vård. Det gäller framför allt i den kommunala hälso- och sjukvården och i primärvården. Tillgång till listan medverkar också till att sjuksköterskan kan underlätta för patienten att bli mer delaktig i sin egen behandling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida