Vårdförbundet 2007

6 oktober 1997

Vår grundsyn
Alla människors lika värde
Alla människor har lika värde och samma rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och som präglas av mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter. Alla har lika rätt till social trygghet och en god och väl fungerande hälso- och sjukvård. Generell välfärd är en viktig förutsättning för god folkhälsa.

Offentlig finansiering
Vården finansieras med offentliga medel, så att en solidarisk fördelning av sjukvårdskostnaderna över livscykeln och mellan olika grupper i befolkningen kan ske. Alla individer kan på så sätt garanteras tillgång till god vård.

God vård
Resurser avsätts så att god vård mätt i livskvalitet och hälsa kan säkerställas. Privata försäkringslösningar kan därmed endast utgöra komplement till den offentligt finansierade vården.

Mångfald i vården
Hälso- och sjukvård produceras i olika former och med olika vårdgivare, men Vårdförbundet avvisar hälso- och sjukvårdsverksamhet där kommersiella syften är primära. 

Styrning, insyn och kontroll
genom allmänhetens valda företrädare
Politikernas uppgift är att som företrädare för befolkningen formulera mål för hälso- och sjukvården, fördela resurserna och göra regelbundna uppföljningar. Detta garanterar medborgarnas inflytande, oavsett vem som producerar vården. Genom politiska prioriteringar beslutas vilka verksamheter som den offentligt finansierade vården ansvarar för.

Fackets styrka
Den fackliga organisationen har fri förhandlingsrätt och en stark ställning i det demokratiska samhället.


Våra yrken
Anställningsförhållande och lön
Vårdförbundets medlemmar – sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker – utövar sina yrken som anställda eller fria yrkesutövare, och är som kollektiv rätt värderade utifrån insats och betydelse i hälso- och sjukvården. Den individuella löneutvecklingen har ett tydligt samband med arbetets innehåll och individens bidrag till verksamhetens utveckling.

Vetenskaplig grund
Vårdförbundets medlemmar baserar sitt arbete på vetenskap och beprövad erfarenhet. Omvårdnad, reproduktiv hälsa-barnmorskevetenskap och biomedicinsk laboratorievetenskap är självständiga kunskapsområden som används vid utformningen av hälso- och sjukvården.

Högskoleutbildning
Högskoleutbildningen ger yrkesrollen en tydlig professionell identitet och utgör en grund för utvecklingen av kunskapsområdena, såväl för yrkesutövningen som för vidare studier och forskning. Ämnesföreträdare, till exempel i form av professurer, är en förutsättning för vetenskapsområdenas självständiga ställning i universitetsvärlden. Utbildningarnas förankring i verksamheten säkerställs genom att kliniska lektorat och kliniska adjunkttjänster är inrättade i tillräcklig omfattning.


Vår roll i vården
Professionellt agerande 
Vårdförbundets medlemmar agerar professionellt.

Bevara det friska, trots sjukdom
Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker strävar efter att bevara det friska, trots sjukdom, i syfte att uppnå hälsa. Med hälsa menas tillstånd av optimalt välbefinnande, utifrån individens behov och förutsättningar.

Patientens delaktighet  
Genom en dialog bidrar yrkesgrupperna till att den vårdsökande kan delta i beslut om val av vårdform, vårdinnehåll och behandlingsmetoder. Patientens integritet, vård och säkerhet är ledstjärnor liksom yrkesetiken.

Arbetsorganisation och kompetensutveckling
Utformningen av arbetsorganisationen och förläggningen av arbetstiden ger var och en inflytande över den egna utvecklingen i arbetet och därmed i löneutvecklingen. Den specialisering och kompetensutveckling, som förändringsarbeten och forskning ger upphov till, tas till vara i en planerad karriärutveckling.

Ansvar för vården och vårdens utveckling
Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker leder arbetet inom omvårdnad, laboratoriemetodik och reproduktiv hälsa. Kunskaperna är eftersökta och utnyttjas i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Yrkesgrupperna deltar i utformningen av hälso- och sjukvårdens organisation, arbetar aktivt med kvalitets- och kunskapsutveckling och tillämpar forskningsresultat i vården. Medlemmar med vetenskaplig förankring har ett speciellt ansvar för kunskapsområdenas utveckling.

Chefer i vården
Vårdförbundets medlemmar i chefsposition utvecklar vården och visar på möjligheter i yrket. De låter medarbetarnas kompetens komma verksamheten till del och stöder individen att själv hitta lösningar och utveckla ny kunskap. Goda ledaregenskaper väger tungt vid chefstillsättningar.


Vårt förbund
Ett yrkesförbund
Vårdförbundet är en facklig organisation med tydlig identitet som yrkesförbund, som arbetar för goda arbetsvillkor och yrkes- och löneutveckling.
Vårdförbundet har legitimitet såväl bland medlemmar som allmänhet och beslutsfattare. Det finns en stabil tilltro till
förbundets politik och agerande, och förbundet uppfattas som en självklar auktoritet i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Individen och kollektivet 
Vårdförbundets medlemmar är starka och jämställda individer, som ser kollektivet som en styrka och förbundet som ett medel för utveckling.

Medlemmarna och förbundet
Medlemmarna är aktiva i förbundets arbete och känner tillit till organisationen. Medlemskapet ger delaktighet i utformningen av den lokala organisationens beslut och påverkar den nationella politiken genom den representativa demokratin.

Medlemmen och företrädaren
Företrädaren på arbetsplatsen, vald av medlemmarna, är den främsta fackliga representanten. Medlemmarnas stöd och engagemang ger kraft åt hennes makt, befogenheter och ansvar. Hon är drivande i den professionella utvecklingen och företräder medlemmarnas partsintressen.

Arbete över gränserna
Vårdförbundet och dess medlemmar visar solidaritet med människor i andra länder, och arbetar för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Förbundet arbetar också
internationellt för att stärka yrket och främja hälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida