Vårdförbundet prioriterar chefer

Nedskärningarna och förändringarna inom hälso- och sjukvården påverkar i hög grad de så kallade ”första linjens chefer”. Vårdförbundets medlemmar i chefsposition är klämda mellan anställda och sjukhusledning. Nu prioriterar förbundet denna utsatta medlemsgrupp.

10 augusti 1998

Att uppmärksamma de medlemmar som är chefer har blivit ett av Vårdförbundets prioriterade mål. Cheferna, slår man fast, är en viktig del i utvecklingen av professionen och målet är att stärka dem och att därmed utveckla ett gott ledarskap i vården. Också i Vision 2007 slås fast att cheferna är viktiga för förbundet.
– Vi vill att våra chefer ska känna att de är nyckelpersoner i förbundet, säger vice ordförande Margareta Albinson.
Ett sätt för Vårdförbundet att visa sitt engagemang för chefsfrågorna är det så kallade chefsprojektet. Det startade för drygt ett år sedan och i projektgruppen deltog bland andra chefer på olika nivåer och från olika arbetsplatser i landet. I projektgruppens rapport Chef och medlem i Vårdförbundet tar de upp frågor som vad ett gott ledarskap är, hur en chef kan skapa god arbetsmiljö och vad Vårdförbundet kan ge cheferna. De kommer in på betydelsen av handledning, nätverk och mentorskap.

Cheferna behövs i förbundet
Resultatet av gruppens arbete ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med chefsfrågorna. En kansliberedning har fått till uppgift att arbeta fram förbundets politiska inriktning när det gäller cheferna.

– Det måste bli tydligt att chefsfrågan är en politiskt viktig fråga som förbundsstyrelsen måste arbeta vidare med, förklarar Margareta Albinson. En insikt som hon säger växte fram under det att chefsprojektet pågick.

Med den ökade professionaliseringen står det klart att cheferna behövs för att medlemskollektivet ska få ett större inflytande över hälso- och sjukvården. Vårdförbundet ska vara en facklig organisation som det ska vara självklart för chefer att vara med i, understryker Margareta Albinson.

Ansvar för utvecklingen
Cheferna har en viktig strategisk roll för Vårdförbundet; de har ett stort ansvar för utvecklingen av hälso- och sjukvården, för att forma arbetsorganisationen och för att stärka patientens rättigheter. Ansvaret för att utveckla vården förutsätter, enligt Margareta Albinson, att förbundets medlemmar i chefsställning har grundläggande kunskaper i forskningsmetodik. Förändringstakten inom hälso- och sjukvården kräver att cheferna kan ta till sig de senaste forskningsrönen.

På frågan om det är en målsättning för Vårdförbundet att fler medlemmar ska bli chefer, svarar Margareta Albinson att det är viktigt att medlemmarna finns representerade på alla chefsnivåer.

– Vi vill se fler av Vårdförbundets medlemmar som verksamhetschefer och på andra strategiska poster där man har möjlighet att påverka utvecklingen av vården.

Diskussionen i full gång
Margareta Albinson tycker sig se att arbetsgivaren har ändrat attityd när det gäller chefstillsättningar. Motparten har blivit mer medveten om vilken kompetens som behövs och befogenheterna börjar i större utsträckning än tidigare följa med ansvaret, säger hon.

Diskussionen om chefernas roll i Vårdförbundet är i full gång även bland de lokala avdelningarna.

I Skåne har man haft studiecirklar för chefer och i Östergötland har man sedan ett år en egen utbildning för chefer. Bara för att nämna ett par exempel.

Den 1 januari 1997 togs bestämmelsen om cheföverläkare bort i Hälso- och sjukvårdslagen och i april samma år kom Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef. Det krävs inte längre att den ansvariga för verksamheten är cheföverläkare.

Från arbetsgivarhåll börjar man mer och mer inse att det är goda ledaregenskaper mer än akademiska meriter som bör vara avgörande vid en chefstillsättning.

Det är svårt att exakt veta hur många av Vårdförbundets medlemmar som är verksamhetschefer men Ingela Bengtsson, ombudsman och projektledare för chefsprojektet, bedömer att de är omkring hundra stycken. Det är inte alltid de står att finna under titeln verksamhetschef.

Många olika titlar
Ingela Bengtsson, som finns med i den kansliberedning som ska arbeta vidare med chefsfrågan, säger att det är svårt att nå förbundets alla medlemmar i chefsposition för att de har så många olika titlar. En mer enhetlig titulatur skulle hjälpa henne i ambitionen att föra samman chefer i olika nätverk.

– Vi försöker ringa in verksamhetscheferna för att ta reda på deras intresse för att delta i nationella nätverk.
Hon träffar många medlemmar i chefsställning och vet att även de behöver forum för att diskutera såväl egen kompetensutveckling som utveckling av arbetsorganisationen. I höst ska förbundsstyrelsen ta ställning till ett förslag om att inrätta ett chefsråd där de kan möta chefer för att diskutera strategiska frågor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida