Vårdförbundet välkomnar Anders Miltons förslag för en bättre psykiatri

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tycker att psykiatrisamordnaren Anders Milton har kommit med kloka förslag i sitt slutförslag om psykiatrin. "Nu gäller det att alla tar tag i frågan", säger hon.

Anders Milton föreslår en övergripande strategi för all psykiatri med mätbara mål och delmål. Han anser att riksdagen, som förebild för kommuner och landsting, måste visa att det finns en nationell ambition med psykiatrivården. Samt att regeringen måste samordna sitt arbete bättre genom att göra psykiatrin till ett eget politikerområde. Kommuner och landsting, universitet och högskolor, arbetsmarknadsmyndigheter och försäkringskassa skulle på så sätt få samstämmiga uppdrag.

Han anser också att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bör ändras så att kommuner och landsting tvingas komma överens om samarbete kring personer med psykiska funktionshinder. Både så att varje huvudman får ett tydligare ansvar inom sitt område, och att alla inblandade får ett gemensamt ansvar att anpassa sina organisationer för ett bättre samarbete.

Evidensbaserad vård

För att öka möjligheterna till en kvalitetshöjning och ett mer likvärdigt omhändertagande i olika delar av landet föreslår Anders Milton att staten ska bidra med 800 miljoner kronor per år.

Pengarna ska vara riktade och gå till kommuner och landsting som uppfyller vissa villkor. Till exempel att det finns samarbetsformer med brukarna och att överenskommelser har slutits mellan landsting och kommuner. Ett annat villkor, enligt förslaget, är att uppgifter om insatsernas omfattning, innehåll och resultat ska redovisas på ett sätt som gör att verksamheten kan följas upp på nationell nivå.

– Vi har länge vetat att samordningen fungerar väldigt dåligt både för de allvarligt psykiskt sjuka eller störda och för dem med lättare sjukdom, och Anders Miltons rapporter bekräftar det. Det är ett oerhört stort strukturellt problem och nu måste huvudmännen ta tag i det, säger Anna-Karin Eklund.

Precis som för övrig hälso- och sjukvård bör vård och omsorg till psykiskt funktionshindrade utföras med evidensbaserade metoder, anser Anders Milton. Här krävs en ökad satsning och han föreslår ett statligt bidrag på 100 miljoner kronor till forskning och lika mycket till utvecklingssatsningar.

Barn- och ungdomsmyndighet

Bland förslagen i en tidigare delrapport finns ett om en statlig myndighet med ansvar för att initiera forskning om barns och ungdomars psykiska ohälsa och ett anslag på 200 miljoner kronor. Det ska stimulera lokala nätverk mellan mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, förskola, skola samt barn- och ungdomspsykiatrin.

– Att han tar upp barnen och ungdomarna, både deras egen ohälsa och deras svårigheter som anhöriga till psykiskt sjuka och missbrukare, är också oerhört viktigt, kommenterar Anna-Karin Eklund.

Slutrapportens vision är ett antal garantier till alla människor med en allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder. Senast 2015 ska de vara garanterade bostad och det stöd i vardagen som de har behov av; arbete eller meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhället, samt goda vård- och stödinsatser.

Anders Miltons slutrapport heter SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida