Vårdvetenskap

Evidensbegreppet måste omdefinieras så att det även omfattar kunskap om vårdandets innehåll och patientens upplevelser och uppfattningar av vården. Det menar författaren till denna bok. Som alternativ till den traditionella metodinriktade definitionen beskriver hon ett humanvetenskapligt perspektiv på evidensbegreppet.
Författarens ambition med boken är att läsaren ska förstå vårdvetenskapen. Grunden är den forskningstradition som Katie Eriksson har utvecklat vid Åbo akademi. En tradition som innebär att vårdvetenskapen är en autonom vetenskap med egna definierade teorier och begrepp. Men begreppen är inte helt lätta att ta till sig och använda. Författaren har dock nått en god bit på väg, mycket tack vare att begreppens innebörd förklaras och exemplifieras med citat från patienters utsagor, hämtade ur författarens avhandling.

Lena Wiklund
Vårdvetenskap i klinisk praxis
294 sidor. Natur och Kultur 2003
Cirkapris 339 kronor
ISBN 91-27-09457-x

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida