Vi väcker genusdebatt…

Vi väcker genusdebatt…

Ledare. Redan 1960 kom LO och Saf överens om att avskaffa speciella kvinnolöner. Men ännu motsvarar inte kvinnors lön fullt ut vår utbildning, kunskap och vårt bidrag till samhället.

Genomsnittslönen för kvinnor är i dag cirka 85 procent av genomsnittslönen för män. Den relationen är oerhört svår att ändra, så länge inga avsteg kan göras från att det är exportindustrin som ska vara löneledande på den svenska arbetsmarknaden.?

Arbetsmarknaden är till stor del köns­segregerad. Tre av fyra offentlig­anställda är kvinnor. Nio av tio sjuksköterskor är kvinnor. Och enligt Högskole-verkets beräkningar väntas andelen män som är sjuksköterskor öka minimalt, tre procentenheter fram till 2020.?

Under årets början har Vårdförbundet haft flera artiklar om lönediskrimineringen av medlemmar på debattsidorna i flera större och mindre tidningar. Ledarskribenterna plockar upp det vi säger, och vi har en stor del av allmänheten med oss. Men när politiker ombeds kommentera är det stående svaret: ”Vi ska inte lägga oss i lönebildningen, det är parternas ansvar.”?

Då saknar man som landstings- eller kommunalpolitiker en viktig insikt, nämligen att man i och med sitt uppdrag faktiskt är arbetsgivare för offentlig sektor och därmed i högsta grad har ett ansvar för lönebildningen. Påverkan sker bland annat genom vilken fördelning av resurser som sker inom och mellan verksamheter och om man väljer att lyfta upp jämställdhetsfrågan på agendan, eller låta den förbli ”några dammiga jämställdhetsdokument som man har för att man måste”.?

Som riksdagspolitiker har man ansvar för att vi fortsatt har en fungerande välfärd och vård i Sverige. Det förutsätter att villkoren för våra yrkesgrupper är goda, så att vi är tillräckligt många med rätt kunskap som arbetar med hälsa och sjukvård. Riksdagspolitiker kan också genom lagstiftning och uppdrag till myndigheter och andra instanser påverka ramarna för lönebildningen och värderingen av kunskap i samhället.??

Jag undrar vad som ska till för att politikerna ska ta av sig skygglapparna? Jag hoppas att våra unga kolleger, bland annat den grupp studenter i Stockholm som vägrar en ingångslön lägre än 24 000 kronor, inte ger sig. För frågan om jämställdhet ligger lika mycket i var och en av oss, i våra egna sedvänjor, hur vi uppfostrat våra barn, hur vi fördelar arbetet hemma och inte minst i vår egen professionsidentitet och synen på vår egen kunskap och kompetens. Vi behöver alla förändras för att normen i samhället ska förändras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida