Vill räknas som specialist

Med dubbel legitimation borde man väl räknas som specialist i samband med löneförhandlingar?

3 april 2009

Jag arbetar som röntgensjuksköterska i Bollnäs. Min fundering gäller Vårdförbundets och arbetsgivarens syn på specialistutbildning.

Jag är vanlig »syrra« med 120 poäng i botten, har efter detta läst en vidareutbildning på Karolinska institutet på 53 poäng till röntgensjuksköterska. Således har jag dubbla legitima­tioner.

När detta skrivs (24 fe­bru­ari 2009) är löneöversynen ännu inte gjord här i Bollnäs, därför har jag väckt frågan hos Vårdförbundet och fått ett svar som jag ställer mig mycket frågande till:

Vårdförbundet i Gävleborg anser att jag inte är att räkna som specialist!

Borde då inte Vårdförbundet kunna erkänna vidareutbildningen till röntgensjuksköterska som specialistutbildning, när den trots allt finns på flera orter i landet?

Finns det fler som jag i Sverige? Maila gärna Vårdförbundet om ni själva är drabbade/känner till någon i samma situation.

– Kångo Lasse

SVAR: Du kan vara specialist i ditt arbete
Bra att du har ett stort engagemang kring dina yrkeskunskaper. Jag förstår att det kan kännas frustrerande, då röntgensjuksköterskan ur verksamhetsperspektivet är specialiserad och kanske inom flera olika områden för arbetet på röntgenavdelningen. Men utbildningen till röntgensjuksköterska är inte en specialistutbildning enligt utbildningsväsendets förordning.

Röntgenverksamheten ser olika ut över landet och allt görs inte på alla ställen. Arbetet på en arbetsplats innebär också att man utvecklar sitt kunnande inom de områden som finns just där och därigenom specialiserar sig. Detta ska naturligtvis lönesättas. Det finns ett utrymme för detta i löneavtalet.

Ansvariga för verksamheten måste veta vilken kunskap som finns hos varje individ och vilken som behövs för att säkerställa medborgarens krav på en god och säker vård. Värderingen av kunskap har en betydelse för verksamhetens förbättringsarbete och ska synas i lönesättningen.

Under avtalsrörelsen och därmed i medlingsförhandlingarna diskuterade Vårdförbundet vikten av att medlemmarnas olika kunskapsområden efterfrågas och tas tillvara i verksamheten. Vårdförbundet hade gjort en undersökning som visade att de specialistutbildningar som finns reglerade i dag inte efterfrågas i tillräcklig omfattning. Den kunskap som de specialistutbildade har förvärvat efterfrågas inte heller av verksamheten och dessutom värderas den i ännu mindre omfattning vid individens lönesättning.

Frågan under förhandlingarna handlade både om ersättningar för dem som gick utbildning men också om hur de specialstutbildningar som finns i dag motsvarade det behov av kunskap som verksamheten har. Det handlar också om att nå en värdeförändring genom en ökad lönespridning för medlemmarna i Vårdförbundet. I avtalet finns därför bland annat särskilda skrivningar kring specialist- och funktionsutbildning.

När det gäller funktionsutbildning  är det ett nytt begrepp i avtalet. Ännu finns det inte någon given definition vad det är som ska räknas som funktionsutbildning inom något av de yrken som finns i Vårdförbundet. Det pågår diskussioner i förbundet och det är viktigt att alla medlemmar deltar aktivt i den utvecklingen, som ju också handlar om att utveckla yrket och professionen röntgensjuksköterska. När det gäller röntgenområdet finns det ingen påbyggnad som är reglerad och som leder till specialistutbildning enligt utbildningsväsendets beslut. Regleringen som finns gäller endast utbildningar för sjuksköterskor. 

Verksamheten inom röntgen har genomgått stora förändringar. Därför pågår sedan en längre tid en dialog kring utbildning till röntgensjuksköterska och utbildningen inom fysiologi för biomedicinska analytiker. Frågan handlar om de ska slås samman till en utbildning, eller om det ska bli en specialistutbildning. Det är en stor fråga och framför allt blir det en lång utbildning om de båda slås samman.

Just nu saknas någon reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskan. Den utbildning som finns är en treårig grundutbildning som leder till yrket röntgensjuksköterska med egen legitimation.

– Annica Magnusson, förbundsombudsman och legitimerad röntgensjuksköterska

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida