Yrkesinspektionen oroad över slimmade organisationer

Vissa brister i arbetsmiljön konstaterades när yrkesinspektionen i Stockholm besökte den avdelning där psykiatrisjuksköterskan Ija Asklöf före jul misshandlades av en patient.

Det var efter rapporter om två allvarliga tillbud förra året som yrkesinspektionen i Stockholm i slutet av juni gjorde ett besök på avdelningen.

Det ena tillbudet gällde en patients misshandel av sjuksköterskan Ija Asklöf (se Vårdfacket nummer 6/00).

Yrkesinspektionen konstaterar i sitt inspektionsmeddelande att en del rutiner för ett organiserat skyddsarbete saknas och ålägger sjukhusledningen att införa skriftliga sådana för en regelbunden undersökning av den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Utifrån kartläggningar av arbetsmiljön ska också skriftliga handlingsplaner upprättas för de tidsplanerade åtgärder som behöver vidtas i arbetsmiljön och som inte kan åtgärdas omedelbart. I dessa handlingsplaner ska åtgärderna preciseras, liksom datum då varje åtgärd ska vara vidtagen, och vem som ansvarar för respektive åtgärd.

På avdelningen fanns heller inga aktuella föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen.

Senast den 1 oktober ska allt som yrkesinspektionen krävt vara åtgärdat och inrapporterat till inspektörerna.

»Inspektion med gott resultat«
– Det var en inspektion med gott resultat, det blev ett bra samtal. Vi går aldrig in i enskilda fall utan håller oss till rutiner och sjukhusledningens generella policys, säger Birgitta Hybinette, en av de två inspektörer som besökte avdelningen. 
Avdelningens rutiner kring hot och våld är helt i klass med dem yrkesinspektionen kräver, personalen är välutbildad, erfaren och har arbetat på avdelningen länge.

– De är medvetna och uppdaterade. De hade haft övningar och rollspel i självförsvar och fick kontinuerlig handledning. Men man kan bli beklämd över de slimmade organisationer som stuvar ihop patienter med olika diagnoser på små ytor och det är ingen bra arbetsmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida