Allt fler tuberkulosfall i Sverige

Det blir allt vanligare med tuberkulos i Sverige. Under 2008 rapporterades totalt 554 nya fall, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året dessförinnan.

Det visar statistik som Smittskyddsinstitutet har tagit fram inför Världstuberkulosdagen i morgon.

Den största ökningen fanns bland personer födda utomlands, framför allt Afrikas Horn. I 83 procent av de nya tbc-fallen var det utlandsfödda som drabbades, jämfört med 78 procent 2007.

Ökningen observerades i sex landsting: Stockholm, Skåne Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.

Rekommendationer följs inte

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos bör de förebyggande insatserna koncentreras till grupper eller individer som löper högre risk att utveckla tuberkulos än normalbefolkningen.

? Men hur bra det fungerar varierar väldigt mycket mellan olika landsting, säger Victoria Romanus, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

  • Minst 33 procent av de 460 utrikesfödda personerna med konstaterad tuberkulos hade kommit till Sverige inom de närmaste två åren före diagnos. 2007 var siffran 381.
  • Men eftersom inkubationstiden från smitta till sjukdom kan variera från några veckor till flera decennier är det svårt att avgöra om smittan hade skett i hemlandet eller i Sverige.
  • 23 procent av de nya tuberkulosfallen hade bott i Sverige i mer än tio år.
  • Knappt 40 av de utrikesfödda tuberkulospatienterna misstänks ha blivit smittade i Sverige.
  • Av samtliga nyupptäckta tuberkulospatienter var 94 födda i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2007 då 110 var födda i Sverige.

Efterlyser mer information 

Victoria Romanus anser att informationen om symtom vid tuberkulos bör förbättras, både till allmänheten och till vårdpersonalen.

? I flera fall har diagnosen ställts efter att patienten har haft symtom en längre tid. Det kan naturligtvis bero på att patienten inte har sökt läkare men det kan också vara för att personalen inte har tänkt på diagnosen, som trots allt är ovanlig.

Viktiga symtom som kan tyda på tuberkulos är:

  • Hosta mer än tre veckor.
  • Feber med nattliga svettningar.
  • Viktminskning.
  • Svullna lymfkörtlar kan vara tecken på lymfkörteltuberkulos.
  • Oklara symtom från andra organ.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida