Ändrade riktlinjer för blodtryck?

Frågan kan ställas efter en studie där forskarna har studerat risken för hjärt-kärlsjukdom vid ambulatoriskt blodtryck – ett genomsnitt under 24 timmar – respektive när det mäts konventionellt.

Studien omfattar 5 682 patienter från Belgien, Danmark, Japan och Sverige och uppföljningen är tio år. Deras blodtryck mättes dels på konventionellt sätt, dels under 24 tim­mar. Optimalt blodtryck vid konventionell mätning definierades som 120/80, normalt 130/85 och högt 140/90.

Den statistiska analysen visar att lika stor risk för hjärt-kärlsjukdom fanns vid 24-tim­marstryck på 116,8/74,2 som vid 120/80 vid konventionell blodtrycksmätning. Sam­­ma risk som vid kliniskt normalt och högt blodtryck fanns vid 24-timmarstryck på 123,9/76,8 respektive 131,0/79,4. Det var alltså läg­re nivåer än enligt nuvarande kliniska riktlinjer.

Specialistläkaren Helena Gustafsson vid Östra sjukhuset i Göteborg påpekar att am­bu­­latorisk blodtrycksmätning inte är en standardmetod även om den används för att öka diagnostisk och prognostisk säkerhet. Den börjar dock användas allt mer vid vårdcentraler.

Studien pekar mot att ambulatoriska mål­blodtryck kan behöva ändras till lägre nivåer. Men vid konventionell blodtrycksmätning be­­tyder studiens slutsatser troligen ingenting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida