Bättre vård med sammanhållen vårdkedja

Bättre vård med sammanhållen vårdkedja
Helene Berglund har i sitt avhandlingsarbete utvärderat olika metoder i syfte att skapa en sammanhållen vårdkedja. Foto: Sahlgrenska akademin

När planeringen inför utskrivning från sjukhuset samordnas och följs upp i hemmet, känner sig de äldre mer nöjda med vården.

Sjuksköterskan Helene Berglund disputerar i morgon, fredag, på en avhandling om sköra äldre personer. Hon har studerat olika aspekter på vårdkvalitet: hur vårdkedjan är organiserad, den äldre personens inflytande vid vårdplanering och hur den äldre personen bedömer vårdkvalitet och livstillfredsställelse.

Interventionsprojekt

En del i avhandlingsarbetet är ett interventionsprojekt som är tänkt att förbättra kvaliteten i vården.

  • En sjuksköterska med geriatrisk kompetens gjorde bedömningar på sjukhusets akutmottagning.
  • En case manager i kommunen, också sjuksköterska, samordnade all planering inför utskrivning och följde kontinuerligt upp vården i hemmet.
  • Ett interprofessionellt team med case manager, biståndshandläggare, arbetsterapeut och eller sjukgymnast skapades i kommunen.
  • I projektet hölls all vårdplanering i den äldres hem.
  • Även de anhöriga fick stöd.

Värderar vårdplanering

De äldre som deltog i interventionen bedömde vårdplanering och kunskapen om vem de skulle vända sig till, högre än kontrollgruppen. Undersökningen visade däremot inga skillnader när det gällde vård- och omsorgskvalitet.

De äldres inflytande vid möten i hemmet respektive på sjukhus undersöktes också. Det visade sig att personerna var mer delaktiga i diskussioner vid möten i hemmet än när de hölls på sjukhuset. Det var lättare för dem att göra sin röst hörd där.

När det gällde omfattningen av vård och omsorg i hemmet hade de däremot inflytande oavsett var mötet hölls. Hur vården och omsorgen skulle genomföras kunde de inte påverka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida