Fick läkemedel mot sin önskan

Fick läkemedel mot sin önskan
Trots de anhörigas vädjan fick patienten morfin och lugnande intill slutet. Foto: Istockphoto

Patientens och närståendes önskemål om varsamhet med preparat för palliativ behandling glömdes bort.?

5 augusti 2015

Patienten anlände till en palliativ vårdavdelning trött och slutkörd efter en svår canceroperation som lett till läckage och blödningar. Målet var hemgång, men efter några dagar försämrades tillståndet och patienten bedömdes vara döende. Psykofarmaka samt läkemedel för att lugna och lindra smärta sattes in.?

En dryg vecka senare framförde närstående önskemål om att dra ner på läkemedlen. Det ledde till ett förbättrat tillstånd.

Patienten flyttades till ett kommunalt korttidsboende, där tillståndet snart försämrades och palliativa läkemedel sattes in på nytt. En dag senare avslutades behandlingen, efter samråd mellan anhöriga och behandlande läkare. Återigen underströks önskemålet om försiktighet med lugnande läkemedel och morfin.?

När patienten åter blev sämre och jourhavande läkare kontaktades uppgav sjuksköterskan att de palliativa läkemedlen av okänd anledning var strukna sedan tidigare. Dessa sattes in på nytt. Under natten gavs morfin och lugnande läkemedel fram till dess att patienten avled.??

Ivo konstaterar att det har brustit i patientens och närståendes delaktighet i vården. Inte heller har informationsöver­föringen mellan vårdgivarna och dokumentationen inom kommunen fungerat. Myndigheten avser nu att starta en tillsyn av korttidsboenden i sju län med inriktning på samverkan och personalens kompetens.?

Händelsen har inom den aktuella kommunen bland annat lett till utbildning om patientens självbestämmande och att en rutin tas fram för var i journalen som patientens egna önskemål ska dokumenteras. ?

(Diarienr 8.2-3027/2015-19)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida